اخبار

نان سبوس دار از دیدگاه طب سنتی ایران; از ضرورت تا چالش

نان سبوس دار از دیدگاه طب سنتی ایران; از ضرورت تا چالش
کرمان – مجله خبری کشاورزی – نشست هم اندیشی سلامت و خانواده با نان سبوس دار با حضور معاون اقتصادی استاندار کرمان، پدر طب سنتی ایران، اساتید دانشگاه و جمعی از شهروندان در کرمان برگزار شد.

https://www.irna.ir/news/85449432/%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7