نان کُنجدی نه، لطفا سادهنان کُنجدی نه، لطفا ساده
اسلامشهر – مجله خبری کشاورزی – می گوید که وسع مالی‌اش به خرید نان کُنجدی نمی رسد اما شاطر نصف بیشتر تنور را کنجدی زده است؛ پیرمرد اسلامشهری که نای ایستادن ندارد، ادامه می دهد: توانایی خرید نان کنجدی فقط برای ۲۰ روز در ماه را دارم.منبع اخبار