اخبار

نبود کشتارگاه و افزایش مشکلات کمبود مرغ در جنوب کرمان


جیرفت – مجله خبری کشاورزی- هر وقت کمبود یا گرانی هایی در کشور در زمینه تولید و قیمت ماکیان رخ دهد این مشکلات در جنوب کرمان چند برابر نمود پیدا می کند که دلیل آن کمبود مرغداری و نبود کشتارگاه صنعتی است.منبع اخبار