اخبار

نخستین محموله گوشت گوسفندی از کنیا به ایران ارسال شد


تهران- مجله خبری کشاورزی- در پی سفر رییس جمهوری به قاره آفریقا، نخستین محموله گوشت گرم گوسفندی از کنیا به ایران ارسال شد.

https://www.irna.ir/news/85227440/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF