اخبار

نخستین واحد تولید کود سولفات پتاسیم در شرق کشور افتتاح شد


مشهد- مجله خبری کشاورزی-نخستین واحد تولید کود سولفات پتاسیم در شرق کشور یا حضور معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی و رییس شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در شهرک صنعتی چرم شهر مشهد بهره برداری شد.

https://www.irna.ir/news/85160681/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF