نسخه پشتیبان ذخایر ژنتیکی کشور نیازمند ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار است - مجله خبری کشاورزی

نسخه پشتیبان ذخایر ژنتیکی کشور نیازمند ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار استنسخه پشتیبان ذخایر ژنتیکی کشور نیازمند ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار است
تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی یکی از خلأهای بخش تحقیقات کشاورزی را نبود نسخه پشتیبان ذخایر ژنتیکی کشور دانست و گفت: برای ایجاد نسخه پشتیبان ذخایر ژنتیکی کشور نیازمند ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار هستیم.منبع اخبار