اخبار

نشست تغییر اقلیم، منابع آب و بهره‌برداری پایدار برگزار می‌شود


تهران- مجله خبری کشاورزی- وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: نشست تغییر اقلیم، منابع آب و بهره‌برداری پایدار ۲۲ شهریور امسال در پژوهشکده سوانح طبیعی و کرسی یونسکو در مدیریت سوانح طبیعی (تهران) به صورت حضوری و برخط برگزار می‌شود.

https://www.irna.ir/news/85224823/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF