اخبار

نقش خبرنگاران در ایجاد امیدواری جامعه و ترسیم موفقیت های کشور بی‌بدیل است


تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: نقش خبرنگاران در ترسیم موفقیت‌ ها و پیشرفت‌ های کشور و ایجاد امیدواری و نشاط در مردم از طریق انتقال خبر بی‌بدیل است.

https://www.irna.ir/news/85192314/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1