اخبار

نگاهی به واسطهگریِ محصولات کشاورزی مجله خبری کشاورزی

در این رویکرد با رعایت مسائل زیست محیطی و در نظر گرفتن تمامی جنبه ها، تغییرات زمانی و مکانی را برای رسیدن به تولید مناسب و پایدار مدیریت می کند. جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله، اتخاذ تصمیمات مدیریتی مناسب و در نهایت اعمال عملیات مدیریتی بر پایه اطلاعات بدست آمده از مراحل اساسی در کشاورزی دقیق می باشد. هم چنین شامل نمونه برداری، نقشه برداری، تجزیه و تحلیل و مدیریت در نواحی خاص با تغییرات زمانی و مکانی با توجه به حاصلخیزی خاک، جمعیت آفت و ویژگی های محصول است. بر اساس این گزارش 70 تا 80 درصد تجهیزات جدید کشاورزی فروخته شده در اروپا شامل تجهیزات تکنولوژی کشاورزی گران قیمت است.

امروزه کشاورزان باید در زمینهی تکنولوژی هوشمند سازی کشاورزی متخصص و حرفهيی باشند و در حوزهی اقتصاد عرضه و تقاضا، پرورش خاک، تعامل با طبیعت برای تولید مواد غذایی سالم و غلبه بر تغییرات آب و هوایی کاردان باشند. کشاورزی دقیق با ارائه تکنیک های دقیق تر برای کاشت و پرورش محصولات، کشاورزان را قادر می سازد تا کارایی و مدیریت هزینه ها را افزایش دهند. ماژول کنترل رطوبت می تواند میزان رطوبت محیط گلخانه یا مزرعه را بسنجد و در صورت کم بودن رطوبت مورد نیاز، به مه پاش های گلخانه فرمان رطوبت سازی صادر کند. البته ممکن است که آبوهوای گفتهشده در همه شرایط یکسان نباشد، یعنی ممکن است گیاه زعفران خود را با محیط ناسازگار تطبیق دهد و رشد خوبی در یک منطقه با شرایط غیراستاندارد داشته باشد. به کمک این تکنولوژیها میتوان تغذیهی دام را مدیریت کرد و آنها را از انواع بیماریها دور نگه داشت و سلامتیشان را کنترل کرد. حسگرها و زمانسنجها میتوانند سیکل تغذیهی دام را به طور خودکار سامان دهند و به کنترل رژیم غذایی حیوانات کمک کنند. چه بسا، کل اکوسیستم غذایی قادر به تغذیهی جمعیت رو به رشد جهان بشود. این کار ممکن است اکوسیستم اطراف گلخانه را آلوده کند.

این بهرهوری در زمینه هوشمند سازی مزارع میتواند با استفادهی گستردهتر از ظرفيتهای اینترنت اشیاء در مزارع و استخراج فراگيرتر دادهها از حسگرها، در سالهای پيش رو حتا بالاتر رود. از سويی، چين و هند با بهرهگیری از نیروی کار بیشتر تولیدات قابل توجهی دارند. محمد اسلامی در پیامی که در صفحه شخصی خود در اینستاگرام منتشر کرد، نوشت: همواره در موضوع تأثیر فناوری هستهای بر حوزه کشاورزی، تاکیدات لازم را برای همکارانم در سازمان انرژی اتمی ایران داشتهام که با حداکثر توان علمی و پژوهشی، تحقیق و توسعه در حوزه کشاورزی هستهای را در دستور کار قرار دهند و آنچه در این موضوع اهمیت دارد این است که فعالیتهای پژوهشی در این حوزه باید به گونهای باشد که برای کشور مزیت اقتصادی ایجاد کند.وی افزود: ایجاد سازوکارهای جدید در کشاورزی مدرن یکی از راهبردهای تعریف شده برای همکاران و متخصصان هستهای در مرکز تحقیقات سلامت و کشاورزی هستهای البرز است که انشاءالله با رویکردی نوین بتوانیم به یاری قشر عزیز و زحمتکش کشاورز در کشور بشتابیم.رییس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: در این مسیر خوشبختانه پژوهشها و اقدامات خوبی توسط دانشمندان هستهای انجام شده است؛ از این پس نیز تمام تلاش مجموعه مرتبط با کشاورزی هستهای سازمان را در جهت ترویج و گسترش کشاورزی مدرن معطوف خواهیم کرد و باید تأثیرات این اقدامات را به وضوح در زندگی عموم مردم مشاهده کنیم.اسلامی افزود: کنترل آفات و بیماریهای برخی محصولات راهبردی کشور با استفاده از روش نوین کشاورزی هستهای، افزایش انبارمانی و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی از طریق کاربرد پرتوها، اصلاح و تولید ارقام مهم گیاهان زراعی از برنامههای مهمی است که انشاءالله در ادامه حرکت پرشتاب صنعت هستهای در حوزه کشاورزی مورد توجه قرار خواهد گرفت.وی گفت: امیدوارم با بهرهگیری حداکثری از فناوری هستهای در کشاورزی، برتری رقابتی جمهوری اسلامی ایران در تولیدات کشاورزی منطقهای را شاهد باشیم و بتوانیم به قطب صادرات در این حوزه تبدیل شویم.

پاسخ این سوال ساده است: استفاده از فناوریهای مدرن کشاورزی و بهرهگیری از کشاورزی هوشمند. مجموعهيی از دادهها شامل دادههای در دسترس در بارهی ميزان برداشت محصولات، بازدهی مزارع، نمونهبرداری از خاک، وضعیت آب و هوا، برنامههای کوددهی، کميت و کيفيت ماشینآلات کشاورزی و سلامت دام و طيور عامل مهمی در کشاورزی هوشمند به حساب میآید. این روش شامل مطالعه و مدیریت تغییرات در زمینه های موثر بر محصول می باشد. سنسور رطوبت سنج خاک هم در فواصل تعیین شده کار گذاشته می شود و در صورت کم بودن رطوبت خاک به پمپ های آبرسانی فرمان آبیاری می دهد. سنسور هوشمند خاک : این سنسور به شما اجازه می دهد تا به راحتی کنترل رطوبت و کنترل سطح خاک را بررسی کنید. ماژول های کنترل دما نیز همانند ماژول های کنترل رطوبت، دمای گلخانه یا مزرعه را می سنجند و در صورت زیاد بودن دما به فن های داخل گلخانه فرمان روشن شدن را می دهند.

بهعنوان مثال تراکتورها و پاششگرهای خودران مجهز به سیستم ردیابیای هستند که خطای انسانی را از بین میبرند و در آخر در مصرف سوخت و استهلاک تجهیزات صرفهجویی میشود. حسگرها و تکنولوژی اینترنت اشیاء میتوانند شرایط خاک را نظارت و بررسی کنند. برای نمونه، توانایی ردیابی و بررسی ناهنجاریهای رشد محصول و یا سلامت دام کمک میکند تا خطر از دست رفتن منابع و سرمايه کمينه شود. این سه تولیدکنندهی برتر از سایر مدعیان در این زمینه پیشی گرفتهاند و به کمک مدرنيزه کردن کشاورزی، تولیدات اين سه کشور از کل اتحادیهی اروپا بیشتر است. البته باید توجه داشت که صنعت کشاورزی مسیری بسیار طولانی را تا رسیدن به این مرحله یعنی کشاورزی هوشمند طی کرده است. کشاورزان میتوانند منابع مناسب را تعیین و نتایج را دنبال کنند و با بهرهبرداری از روشهای یادگیری ماشینی، روشها را بهینه سازند. تصویری که اکثر ما از کشاورزی در ذهن داریم، شغلی پرزحمت است که تنها افرادی سختکوش به دنبال آن خواهند رفت. تکنولوژی اینترنت اشیاء میتواند از حسگرها برای نظارت بر عملکرد ماشینآلات استفاده کند تا بتوان علائم هشداردهنده را صادر و دنبال کرد.

در نتيجهی اين دستآوردها، خروجی محصولات کشاورزی از نظر کمی و کيفی رشد میکند و با اين افزايش بازدهی، نياز استراتژيک جامعهی جهانی به غذا میتواند پاسخی درخور بيابد. میتوان از لولههای گشاد پلیکا، کیسههای نایلونی سیاه رنگ و مانند اینها برای ساخت بستر کشت استفاده کرد. هم چنین وجود دمایی بین ۲۱ الی ۲۵ درجه سبب تقویت ریشه زایی قلمهها در محیط کشت بستر گلخانهها میگردد. در صورتی که پروژه کوچک باشد و اینترنت هم در آن محیط باشد می توانند به پنل ابری و یا کلود متصل شوند و هزینه اسمارت هاب پرداخت نکنند. این درحالی است که ما در سیستم غذایی مان تنها از ۱۵۰ گونه استفاده می کنیم. تراکتورهای مدرن تجهیزات پیچیدهيی هستند که از تکنولوژیهای جیپیاس، حسگرهای تعبیهشده و داشبوردهایی که مشابه کابین خلبانی جتهای تجاریست، بهره میبرند. امگا با طراحی مدرن ساخته شده و نيازی به پيچ و يا ورقه جهت نگهداری پلاستيک ندارند. در کشاورزی مدرن آب به درستی استفاده می شود و هیچ آبی هدر نرفته و در مصرف آن صرفه جویی می شود. پهپادها همچنین دستیاران بی رقیب در نبرد با حشرات در نظر گرفته می شوند.

در این نوع کشت گلخانه ای گیاهان در خاک کاشته می شوند. در مراسم امضای تفاهمنامه نخستین پروژه کشاورزی هوشمند در ایران، ضمن معرفی شرکت ارتباطات مبیننت بهعنوان اولین اپراتور حوزه اینترنت اشیاء در بخش کشاورزی، از سرویس هوشمند این شرکت با نام «مبیفارم» نیز رونمایی شد. دکتر حمید بهنگار میگوید: شرکت خلاق و نوآور «پرتوتاپ رایان» در راستای بهکارگیری فناوری اطلاعات در زمینه کشاورزی، تولیدات متنوعی را در حوزههای مختلف روانه بازار کردهاست. حقیقت این است که حرفهی کشاورزی نیز همچون دیگر جنبههای زندگی بشر، با رشد فناوری به سمت پیشرفت و بالندگی بیشتر حرکت کردهاست. این مطلب برگرفته از یک منبع معتبر است که در صورت علاقهمندی میتوانید مطلب دقیقتر کشاورزی هوشمند و حتا مطالب مرتبط را در آنجا بخوانید. برای مثال همان کیوی که برگشت دادهشده جزو محصولاتی است که ایران در آن حرف برای گفتن دارد و تا سالهای پیش از کشورهایی مانند دبی و هند متقاضی داشت حالا امسال همین کشورها این میوه را برگشت میدهند. ما باید از مسئولان بخواهیم که بهره وری آب در بخش کشاورزی را افزایش دهند نه به خاطر مصرف نشدن آب کشاورزی را کاهش دهیم به طور مثال ما باید بگوییم که چرا گندم بهره­ وری ­اش با این میزان آب کم است نه اینکه گندم نکاریم.

تحقیقات در ارتباط با کشاورزی دقیق از اواسط ١٩٨۰ در ایالات متحده، کانادا، استرالیا، اروپای سایت agriculture-na غربی آغاز شد. با استفاده از شیوههای هوشمند سازی صنعت کشاورزی یا کشاورزی دقیق و مدرن به تأمين نياز تغذيهی جهانی کمک بسزايی میشود. میانگین جهانی اين کميت ۳۸۵۱ کیلوگرم در هکتار است. در استان کرمان ۲۴ میلیون مترمربع گلخانه با تولید سالانه حدود ۴۸۰ هزار تن محصول وجود دارد، براساس برنامه ششم و هفتم توسعه باید پنج هزار هکتار طرح کشت گلخانه ای در این استان اجرایی شود. افزایش سطح کنترل بیولوژیک و غیرشیمیایی آفات نسبت به آفتکشهای شیمیایی در عملیات کنترل عوامل خسارتزای گیاهی و ساماندهی واردات، تولید داخلی و مصرف آفتکش های غیرشیمیایی و بیولوژیک و بومی سازی تولید از اهداف این طرح است. مشخصات طرح تدوین شده الگوی کشت چیست و چه محورهای مهمی دارد؟ وی ضمن تاکید بر این نکته که خراسان رضوی در بحث توسعه گلخانه نیاز به توجه دارد، افزود: راندمان مصرف آب در کشت گلخانهای تا ۱۰ برابر افزایش پیدا میکند و برای مثال در فضای باز گوجه فرنگی که کاشته میشود تنها ۴۰ تن از آن برداشت میشود اما در فضای گلخانه برداشت ۴۰۰ تن میشود، همچنین قیمت محصولات گلخانهای برای کشاورزان صرفه بیشتری نیز دارد.

تکنولوژی ماشینآلات کشاورزی یکی از حوزههای اساسیست که برای تغيير در سطح بهرهوری یک مزرعه به آن بايد اعتنا کرد. در مزارعی که برای پرورش و نگهداری دام است، استفاده از تکنولوژی کشاورزی هوشمند مثلا حسگرها، میتوانند وزن احشام و سایر علائم سلامتیشان را مانند شيردهی مورد نظارت و بررسی قرار دهند. در ادامه هر یک از این گامهای راه اندازی گلخانه را بهطور کامل و جامع توضیح خواهیم داد تا در صورتیکه قصد ایجاد گلخانه را داشتید، دچار مشکل نشوید. حسگرها نه تنها به ایجاد مسیرهای مستقیم در زمین کمک میکنند، بلکه اطلاعات ارزشمندی در بارهی نحوهی عملکرد تجهیزات در اختیار میگذارند. به اين روش در گذر زمان، سیستم بهترین ترکیبات و نحوهی تنظیم برنامهها را میآموزد. انتخاب درست و با برنامه محصول شما را کمک میکند تا بهآسانی به اهداف اقتصادی خود رسیده و علاوه بر تأمین هزینهها سود خوبی را نیز کسب نمایید. تأسیس گلخانه نشا میتواند این امکان را به شما بدهد تا باتوجهبه طول زمان کشت نشا (حدود ۲ ماه) بهصورت فصلی کارکرده و خارج از فصل اقدام به کشت سایر محصولات نمایید.

در جدول زیر، میتوانید میزان صادرات محصولات کشاورزی دو کشور پهناور جهان را با صادرات محصولات کشاورزی هلند، آلمان و فرانسه مقایسه کنید. این مسیر از سراسر چین عبور کرده و با عبور از منتهیالیه غربی این کشور وارد آسیای میانه میشود، سپس در ایران دو شاخه میشود. اين دو کشور، حتا با لحاظ جمعيت بسيار زيادشان، مصرفکنندهی محصولات خود هستند. حال که به دلیل شرایط اقلیمی و کمبود منابع آبی، چند سالی است کشاورزان یزدی، کشت گلخانهای را به کشتهای باغی و زراعی شان ترجیح داده اند، چه خوب است با روی آوردن به محصولات مشتری پسندی چون؛ توت فرنگی، آلوئه ورا، به لیمو، گیاه لوفا، فلفل سبز، بامبو و زعفران بتوانند هم بازارهای بیشتری را در کشورهای مختلف از آن خود کنند و هم به اشتغال پایدار در بخش کشاورزی یاری رسانند. آبیاری و کود دهی هوشمند یک متد جدید برای آبیاری و کود دهی گیاهان است که به کشاورزان و صاحبان گلخانه این امکان را می دهد تا از میزان آبیاری و زمان آبیاری و کود دهی محصولات خود به خوبی آگاه شوند. برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه کشاورزی هوشمند می توانید این صفحه را مطالعه کنید و یا با ما تماس بگیرید. تکنولوژی اینترنت اشیاء کمک میکند تا منشاء مواد غذایی ردیابی شود تا تولیدکنندگان و خردهفروشان بتوانند ارگانیک بودن آنها را برای مصرفکنندگان تضمین و اطمینان آنها را جلب کنند.

البته با در نظر گرفتن روندی بلندمدتتر، برای قیمت محصولات غلات و گوشت قرمز حکایت روندی افزایشی مشاهده میشود. دریافت میکند. در شکل زیر نمایی کلی از آینده متصور در صنعت کشاورزی و نقش فناوری در هر یک از بخشهای درگیر با آن را مشاهده میکنید. حسگر نیتروژن یک وسیله کوچک دستی است که با آن میتوان سلامت محصولات زراعی را اندازهگیری کرد. هر دانهای که کاشته میشود نیاز به شرایط کاشت، نگهداری و برداشت بخصوصی دارد و حتی اگر در یک زمین دانههای یک شکل کاشته شود، باز هم یکسان رشد نخواهند کرد. در این زمینه هم مشکلات بسیاری وجود دارد که باید توسط کارشناسان بررسی و توسط دولت رفع شود. با رویکرد ماشین به ماشین (M2M) این تکنولوژیها به طور ترکيبی به کار گرفته میشوند. در اين روند رو به تحول تجهيزات و دستگاههایی مانند انواع تجهیزات ابزار دقیق، عملگرها و حسگرهای اینترنت اشیاء، سیستمهای موقعیتیاب جغرافیایی (GPS)، پهپادها و رباتها به کار گرفته میشوند.

اکبر عبدی قاضی جهانی ادامه داد: کشاورزی، بهعنوان تأمین کننده اصلی غذای مورد نیاز مردم جامعه در دهههای اخیر، شاهد پیشرفتهای شگرفی بوده و توانسته با افزایش کمیت تولیدات، سهم مهمی را در افزایش امنیت غذایی ایفا کند؛ توجه به مصرف نهادههای مختلف در سالهای اخیر به منظور اطمینان از کیفیت و سلامت مواد غذایی بهطور جدی مورد توجه مسئولان و برنامه ریزان بخش کشاورزی و مردم قرار گرفته است. اگر چه شیوه های سنتی کشت همچنان در کشور ما کم و بیش ادامه دارد اما اهداف و سیاست گذاری های عصر حاضر، کشاورزی سنتی را به سمت کشاورزی مدرن هدایت می کند و کمک می کند تا استفاده ای بهتر از منابع آبی و خاکی کشور بشود. ایران در قدم نخست نیاز دارد تا محصولات کشاورزی تولید شده در کشورهای دیگر را برای مصرف داخلی اختصاص بدهد: بخش بزرگی از غلات مورد نیاز کشور وارداتی هستند و این موضوع در تامین نهادههای دام و طیور هم وجود دارد.

دادههای موجود و جمعآوریشده به عنوان ورودی به یک سیستم پشتیبانی برای تصمیمگیری داده میشوند تا کشاورزان بتوانند روند رشد محصولات خود را نسبت به گذشته بررسی کنند. این موضوع به کشاورزان کمک میکند تا به طور مؤثرتر فرآیند تولید و توزیع محصول را پیش ببرند. کشت زعفران گلخانه ای امروزه موضوع اصلی تولید کنندگان زعفران شده است چرا که زعفران یکی از گران بهاترین ادویه ها است که همه ما آن را می شناسیم , با گذشت زمان و بیشتر شدن سطح زیر کشت زعفران این گیاه با ارزش باز هم جایگاه خود را حفظ کرده و حرف اول را میزند .

به عنوان مثال، در حوزه تغذیه و مواد غذایی، دانستن این موضوع که مواد غذایی و مواد تشکیلدهندهشان از کجا میآیند، مسألهيی مهم برای مصرفکنندگان است. ماژول های ورودی خروجی چند منظوره اویو که قابلیت کنترل تمامی تجهیزات هوشمند از قبیل پمپ ها و مخازن را دارد. معاون تحقیقات کنترل و گواهی بذر مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال خاطر نشان کرد: نوع دیگر بهبود بذر، غنیسازی بذر است؛ هرچقدر بذرهای تولیدی ناخالصی کمتر و قوه نامیه بالاتری داشته باشند و با مواد ضدعفونی یا مواد غذایی، غنیسازی شوند، بهرهوری تولید در اراضی کشاورزها بالا میرود. در واقع، هوشمند سازی کشاورزی، افزایش کنترل بر تولید منجر به مدیریت بهتر هزینه و کاهش ضایعات میشود. به همین ترتیب، تکنیکهای کشاورزی هوشمند و نفوذ هوشمندسازی در حوزه کشاورزی به صاحبان مزارع کمک میکند تا نیازهای دامها را بهتر از قبل مدیریت و کنترل کنند.

ممکن است داشتن یک گلخانه کمک کند روی هر چیزی که گیاه در تماس با آنها قرار میگیرد کنترل داشته باشید، ولی در صورت ناقل بودن یک گیاه به آفتهایی مثل مگسهای سفید یا سایر آفتها، میتوانند خیلی سریع به دیگر گیاهانتان سرایت کند و کل محصول را از بین ببرد. همچنين، کنترل دقيق دمای محيط يک امر ضروریست، مثلا در انبارهای جوجهکشی که عدم رعايت آن چه بسا منجر به اتلاف وسيع طيور شود. اين موضوع از آنجا حائز اهميت است که خرابی و از کار افتادن غیرمنتظرهی تجهيزات هنگام کاشت یا برداشت منجر به خسارت جبرانناپذير میشود. موضوع اول واسطهها هستند که کنترل نمیشوند. فرسودگی ماشین های کشاورزی و کاهش ضریب مکانیزاسیون نیز یکی از دغدغه های کشاورزان در چند سال گذشته بود؛ وزارت جهادکشاورزی نیز با علم به این موضوع با پیگیری ها و رایزنی ها مختلف توانست در یکسال اخیر هفت هزار میلیارد ریال (700 میلیارد تومان) تسهیلات برای نوسازی ناوگان (تراکتور، کمباین و ادوات کشاورزی) تامین و بیش از 12 هزار دستگاه تراکتور و 420 دستگاه کمباین غلات و 700 دستگاه کمباین برنج جدید به ناوگان کشاورزی کشور اضافه کند که نسبت به سال پیش، تراکتور حدود 2 برابر و کماین پنج برابر توزیع شده است.