اخبار

نیازمند رنسانس کشاورزی هستیم؛ جنوب کرمان را از قهقرا نجات دهیم


جیرفت- مجله خبری کشاورزی- نایب رییس انجمن جهانی حفاظت از آب و خاک با اشاره به شرایط جنوب کرمان و ضرورت حفاظت از آن تاکید کرد: از کشاورزی فقط تولید، از جنگل چوب و از مرتع چرای دام را می بینیم و هیچ رسالت دیگری برای آنها قائل نیستیم که باید رنسانس تفکری در این زمینه ایجاد شود. منبع اخبار