اخبار

نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی شد


تهران – مجله خبری کشاورزی – محمدعلی نیکبخت با رای موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر جهاد کشاورزی انتخاب شد.

https://www.irna.ir/news/85145705/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A8%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF