اخبار

هدفگذاری تولید ۹.۵ میلیون تن میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری در برنامه هفتم توسعه


تهران – مجله خبری کشاورزی – مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری معاونت امور باغبانی اعلام کرد: تولید بیش از ۹.۵ میلیون تن میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری از طریق اصلاح، نوسازی و جایگزینی باغات در برنامه هفتم توسعه ظرف پنج سال هدفگذاری شده است.

https://www.irna.ir/news/85174883/%D9%87%D8%AF%D9%81%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B9-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C