اخبار

هدفگذاری کاشت ۴۰ میلیون اصله نهال بیابانی در نیمه دوم امسال


تهران – مجله خبری کشاورزی – مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از کاشت ۳۵ تا ۴۰ میلیون اصله نهال در بخش بیابان در نیمه دوم سال جاری در راستای اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت خبر داد.

https://www.irna.ir/news/85132492/%D9%87%D8%AF%D9%81%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%B4%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84