اخبار

هدف گذاری کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی در سند امنیت غذایی

هدف گذاری کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی در سند امنیت غذایی
تهران – مجله خبری کشاورزی – وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی از 81 میلیارد مترمکعب به 51 میلیارد مترمکعب تا سال 1411 هدف سند امنیت غذایی کشور است.

https://www.irna.ir/news/85406451/%D9%87%D8%AF%D9%81%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C