اخبار

همه اراضی کشاورزی در دو سال آینده سند دار می‌شوند

بنا بر گزارش ارسالی روز چهارشنبه روابط عمومی جهاد کشاورزی فارس،  صفدر نیازی در سفر به این استان و شیراز در حاشیه نشست بررسی مسائل حوزه امور اراضی فارس افزود: مبارزه با تغییر کاربری‌های غیرمجاز و برخورد با متخلفین بر اساس قوانینی که وجود دارد دنبال می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت:‌ برای رفع تداخلات قوانین موازی بر روی اراضی کشور به طور مشخص برنامه ریزی شده و اعتبارات این طرح به صورت ملی تامین می شود.

رئیس سازمان امور اراضی کشور همچنین گفت: تعداد پلاک های رفع تداخلات برای هر شهرستان مشخص می شود و به هر میزان که نیاز استان باشد اعتبار تخصیص پیدا می کند.

این مقام مسئول با بیان اینکه موضوع بررسی روند رفع تداخلات اراضی یکی از اهداف سفر وی به استان فارس بوده است، اظهار کرد: بررسی صدور سند اراضی کشاورزی نیز یکی دیگر از اهداف تعیین شده در این ماموریت است که با حضور کارکنان ثبت اسناد و اداره کل منابع طبیعی بررسی لازم انجام تا موانع رفع شود.

وی با اشاره به اینکه بخش اعظمی از تولیدات بخش کشاورزی استان پهناور و بزرگ فارس را در بر دارد، افزود: در حوزه حفظ کاربری کشاورزی بحث های مفصلی بود، اجرای احکام معوقه ای که در این استان است که دستگاه نظارتی هم تاکید دارند که این قوانین و احکام باید اجرا شود که تامین اعتبار آن و  هماهنگی هایی که نیاز است صورت بگیرد در این سفر پیگیری می شود.

او با بیان اینکه سازمان امور اراضی مجری قریب به ۱۰۰ قانون در کشور است، ابراز کرد: ما دو وظیفه بزرگ در کشور داریم؛ وظیفه اول حفظ اراضی کشاورزی از تغییر کاربری های غیر مجاز است و صدور مجوزهای تغییر کاربری برای سرمایه گذاری های کشور در حوزه تولیدات و صنایع و هر تغییر کاربری که نیاز باشد.منبع اخبار