اخبار

هیچ محصول تراریخته‌ای در کشور تولید و رهاسازی نشده است


تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی کشور (تات) گفت: تاکنون هیچ محصول تراریخته ای در کشور رهاسازی و تولید تجاری نشده است. 

https://www.irna.ir/news/85156639/%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA