اخبار

واردات بیش از ۷ میلیون دلار قطعات هلو و پرک پرتقال طی سال گذشته

واردات بیش از ۷ میلیون دلار قطعات هلو و پرک پرتقال طی سال گذشته
تهران – مجله خبری کشاورزی – رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی گفت: سال گذشته ۳۱۴۲ تن دایس یا قطعات هلو به ارزش ۴.۷۶ میلیون دلار و ۲۷۲۱ تن پرک پرتقال به ارزش سه میلیون دلار برای تولید آبمیوه وارد کشور شده است.

https://www.irna.ir/news/85306022/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%84%D9%88-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87