اخبار

واگذاری امور تعیین سقف ارزی چای و شکر به دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی


تهران – مجله خبری کشاورزی – مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، از واگذاری امور تعیین سقف ارزی چای و شکر به این دفتر خبر داد.

https://www.irna.ir/news/85136187/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C