اخبار

وزارت جهاد کشاورزی خواستار محدودیت واردات پنبه در زمان برداشت داخلی شد


تهران- مجله خبری کشاورزی- مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی گفت: این وزارتخانه خواستار محدودیت واردات پنبه از سوی وزارت صمت در زمان برداشت این محصول از مزارع داخلی شد.

https://www.irna.ir/news/85231850/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA

روش‌های نوین مقاوم سازی ساختمان+ فیلم مقاوم سازی افزیر | 3darchitecture.