اخبار

وزارت نیرو متولی تامین و تحویل حجمی آب بخش کشاورزی است


تهران- مجله خبری کشاورزی- معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: این وزارتخانه مسوولیت توزیع و بهره‌برداری از آب برای تولید محصولات کشاورزی را بر عهده دارد و وزارت نیرو متولی تامین و تحویل آب به صورت حجمی برای بخش کشاورزی کشور است.

https://www.irna.ir/news/85183688/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D8%AC%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA