وزارت نیرو متولی تصفیه پساب‌ها و آب خاکستری برای بخش کشاورزی استوزارت نیرو متولی تصفیه پساب‌ها و آب خاکستری برای بخش کشاورزی است
تهران – مجله خبری کشاورزی – سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی استفاده از پساب‌ها و آب خاکستری در بخش کشاورزی را نیازمند اقدام وزارت نیرو و دستگاه‌های ذی‌ربط برای تصفیه آب برشمرد.منبع اخبار