وزیر جهاد کشاورزی: تولیدات صنایع تبدیلی در دولت سیزدهم ۲۰ درصد رشد یافتوزیر جهاد کشاورزی: تولیدات صنایع تبدیلی در دولت سیزدهم ۲۰ درصد رشد یافت
ساری-مجله خبری کشاورزی- وزیر جهاد کشاورزی گفت: در یکسال فعالیت دولت مردمی سیزدهم ۲۰ درصد تولیدات صنایع تبدیلی کشاورزی کشور نسبت به گذشته رشد یافته است.منبع اخبار