وزیر جهاد کشاورزی پای درد دل دامداران شهرستان سرایان نشستوزیر جهاد کشاورزی پای درد دل دامداران شهرستان سرایان نشست
بیرجند – مجله خبری کشاورزی – وزیر جهاد کشاورزی که همراه رئیس جمهور به خراسان جنوبی آمده است با سفر به سرایان در یک مجتمع دامداری این شهرستان پای درد دل جمعی از دامداران نشست.منبع اخبار