اخبار

وزیر کشاورزی عراق همکاری با خراسان رضوی در زمینه امور دامی و زراعت را خواستار شد


مشهد-مجله خبری کشاورزی- وزیر کشاورزی عراق گفت: این کشور هم اکنون با چالشهایی در خصوص تامین مرغ رو به رو است و امید است با همکاری مشترک در خصوص امور دامی، زراعت و تقویت مقابله با بیماریهای دامی شاهد شرایط بهتری باشیم.

https://www.irna.ir/news/85203229/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88