اخبار

وضعیت همکاری ایران و اروپا در بخش کشاورزی مجله خبری کشاورزی

با اتفاقاتی که در بخش کشاورزی رخ داد و برنامهریزیهایی که انجام گرفت، شرایط سایت agriculture-na بدی رقم خورد. نقش بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور و صادرات و ارزآوری این بخش را به یکی از مهمترین حوزههای تولید داخلی بدل میکند. در این رابطه که بیشتر ملاحظات علمی بر شیوه های کشاورزی، و مدلسازی براساس محصول؛ مدیریت بر شیوه های مدیریت زمین و چگونگی اجرای شیوه های کشاورزی تاکید دارند سه رکن سیاست گذاری CSA (سازگاری، مقابله با تغییرات اقلیمی و امنیت غذایی) می توانند با هم در مقیاس های مختلف جغرافیای اقتصادی، سازمانی و فضایی(مکانی/ فاصله ای) فعالیت کنند. رئیس جمهور با تاکید بر اینکه سیلاب، کشاورزی و زندگی مردم را در منطقه جازموریان به خطر میاندازد، تصریح کرد: با توجه به تجارب گذشته درست نیست که یکبار دیگر سیل و خسارت آن را تجربه کنیم. گیاه گوجهفرنگی یک گیاه چندساله است و میتوان در محیطهای مطلوب به مدت یک سال یا بیشتر از آن نگهداری نمود. کمترین سهم سطح محصولات سالانه با 0.39 درصد متعلق به استان قم بوده است. البته اثربخشی این مواد پوشاننده در مناطق مختلف، متفاوت است، در مناطقی که معمولاً دارای آسمان ابری هستند و بهطور طبیعی درصد بالایی از نور پراکنده دارند، این پوششها کمترین تأثیر را خواهند داشت و برعکس در مناطقی مانند مناطق خشک و نیمهخشک که میزان بالای نور مستقیم خورشید را دارند، بیشترین اثرگذاری را خواهند داشت.

صفحات پلاستیکی نیمه شفاف که میتوانند برق تولید کنند. پوششهای آبدوستی که با مواد افزودنی ضد مه ترکیب شدهاند و میتوانند باعث بهبود انتقال نور شوند. در همین ارتباط هممین و همکاران در سال ۲۰۰۸ نشان دادند که برای گیاهان خیار که به فرم ایستاده در گلخانه پرورش داده میشوند، با استفاده از مواد پوششی که توانایی پراکندهسازی نور را دارند میتوان در مقایسه با شیشه، عملکرد را ۸ تا ۱۰ درصد افزایش داد. جالب اینجا است که امروز تقریباً ۱۰ درصد از آلمانی ها به کشاورزی ارگانیک مشغول هستند. در این هنگام در انتهای ردیف ها سیستمی را طراحی می کنند که ساقهها را بچرخانند ( برای این کار ممکن است از لوله های خمیده که در طول نصف شده اند استفاده شده و ساقه ها داخل خمیدگی لوله ها قرار گرفته و به ابتدای ردیف کناری هدایت شوند)، این نقطه بحرانی دیگری است که در آن ساقهها اغلب شکسته میشوند.

علاقه زیادی به تولید گوجهفرنگی گلخانهای ارگانیک وجود دارد. نیاز دارند که در محیط باز بهندرت بهطور یک جا در اختیار گیاه قرار میگیرند، از اینرو معمولاً بازدهی کشت بهصورت سنتی پایین و بهشدت تحت تأثیر عوامل محیطی قرار دارد. ارتفاع ستون در گلخانههای مدرن در حال افزایش است و از ۳٫۵ تا ۷ متر مورداستفاده قرار میگیرد. کنترل آفات شامل مدیریت علفهای هرز، حشرات، کنهها و بیماریها است. ضروری است نسبت به بررسی اتوماسیون کشاورزی، حذف علفهای هرز به وسیلهی انواع رباتهای زمینی و هوایی، روشهای سنجش آب و خاک تحقیق و نتایج مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بر اساس آمارها در حدود 70% از آب شیرین کشور در حوزه کشاورزی مصرف می شود که مقدار زیادی از آن هدر می رود . مناطق مختلف جغرافیایی در جهان دارای تفاوتهای زیادی از نظر شرایط آب و هوایی (شدت نور و درجه حرارت)، طراحی و تجهیزات گلخانهای و همچنین مهارتهای فنی با یکدیگر هستند، این موضوع منجر به اختلاف عملکرد بین مناطق مختلف میشود. مدیریت این پارامترها به صورت دستی بسیار مشکل است و ممکن است با خطاهای بسیار کوچک زیان بسیار زیادی نتیجه شود.

آذربایجان شرقی از قطب های صنعت گلخانه ای کشور محسوب می شود، به گونه ای که بزرگ ترین گلخانه کشور و خاورمیانه در منطقه آزاد ارس واقع شده و محصولات خود را در قالب چرخه کامل تامین و تولید، به کشورهای منطقه قفقاز و حاشیه خلیج فارس صادر می کند. زهرا داستانی در خبرآنلاین نوشت: پژوهشگران پروژه «استنفورد – ایران ۲۰۴۰» در مطالعه ای جامع به ارزیابی توانایی اراضی ایران به منظور بهرهوری پایدار کشاورزی پرداختند. ازآنجاکه نور پراکنده جهتدار نیست و میتواند به عمق بیشتری از تاج پوشش نفوذ کند و فتوسنتز نهایی بوته را افزایش دهد، تبدیل نور مستقیم به نور پراکنده میتواند بهرهوری گیاه را در گلخانهها افزایش دهد. همچنین مدیریت تجهیزات کشاورزی نیز میتواند به بهرهوری بالاتر سرمایهگذاری انجامشده در مزارع و باغها بیانجامد. همچنین یک بازار مناسب برای میوههای درشت وجود دارد که با تغییر روند بازار میتوان با میوههای کوچکتر آن را جایگزین نمود. هر دو عنصر کمک بزرگی می کنند ، زیرا هر یک از آنها در مرحله خاصی از روند کشاورزی نقش تعیین کننده ای دارند. توسعه این نهادها مدت هاست به عنوان یک رشته اصلی کشاورزی برای توسعه استراژی ها وجود دارد، اما به دلیل تدابیر و تامین مالی نامناسب موقعیت در هم ریخته ای دارند(21).

لوله ناودانی پلاستیکی یا انواع دیگری از مواد، گاهی بر روی میلهها قرار میگیرند تا از ساقه در هنگام چرخش محافظت کنند. از هفته پنجم در کانادا و از هفته نهم در هلند، حفظ شاخههای جانبی بر روی بوتهها آغاز میشود. با این کار قسمت انتهایی گیاهان در سایه قرار میگرفت و عملکرد کاهش پیدا میکرد، این عامل باعث شد تا کشاورزان به کاهش تراکم بوتهها روی بیاورند و در ادامه روش سیمهای با ارتفاع زیاد ابداع شد. در اوایل دهه ۱۹۹۰، هر خوشه گل حداقل ۳ بار در هفته با ایجاد ارتعاش در سیمهایی که بوتهها به آن وصل بودند، وادار به آزادسازی گردهها میشدند تا گردهافشانی بهخوبی انجام شود. شرکت های کشاورزی دقیق جدید در حال توسعه فناوری هایی هستند که به کشاورزان امکان می دهد با کنترل هر متغیری از محصولات کشاورزی مانند سطح رطوبت، تنش آفات، شرایط خاک و آب و هوای خرد، حداکثر عملکرد را داشته باشند.

اما در عینحال هم، باور عمیقی داریم به اینکه فناوری زندگی ما را اساساً ایمنتر از نیاکانِ بدویمان کرده است. این دستاوردهای قابلتوجه به دلیل پیشرفت تکنولوژی در محیط کنترل شده و همچنین استفاده از ارقام ویژهای است که بهطور خاص برای کشت در گلخانه تولید شدهاند و توانایی بسیار بالایی در تولید محصول دارند. همچنین شکل گلخانههای مورد استفاده برای کشت گوجهفرنگی، بسته به عوامل مختلف، متفاوت است. ارقام وحشی (غیرهیبرید) گوجهفرنگی در گلخانهها برای بازارهای خاص در آمریکای شمالی کشت میشوند، اگرچه میزان تولید هنوز هم کم است، این ارقام در بین کشاورزان اروپا و آمریکای شمالی پرورش داده شده و برای نسلهای زیادی نگهداری میشوند، این ارقام تفاوتهای زیادی در رنگ، عطروطعم، شکل و سایر صفات دارند، اگرچه بسیاری از این ارقام نمیتوانند بهاندازه هیبریدهای تجاری پرکاربرد تولید داشته باشند اما دارای عطروطعم بیشتر و بهتری هستند و بازارهای خاص خود را در خردهفروشیها و رستورانها ایجاد میکنند. اشاره نمود که پس از افزوده شدن به خاک یا استفاده به شکل محلول پاشی، سبب بهبود طعم و کیفیت میوه و صیفی جات در کنار پر حاصل شدن گلخانه می گردند. این امر فرصتهایی را برای فروشندگان ایجاد کرده است تا خدمات یکپارچهسازی و اجرایی کاملی را به کشاورزان ارائه دهند و به آنها کمک کنند دانش محدود خود را بهبود بخشند.

درحالی که هر عملکردی که در فرایند آب به تولید پوشش گیاهی و درخت منتهی نشود نمیتواند در تولید آب مؤثر باشد. اگر خاک ورزی در موقعیت و وقت مناسبی انجام گیرد باعث اصلاح بافت خاک، تهویه بهتر خاک، حفظ بهتر رطوبت، افزایش نفوذ پذیری، کنترل علفهای هرز، کنترل آفات و بیماریهای گیاهی میشود. در گلخانههای بزرگ و چند دهانه، اگر قرار باشد گلخانه بهطور طبیعی توسط دریچههای سقفی تهویه شود، بهینهسازی برای نور از بهینهسازی جهت باد بسیار مهمتر خواهد بود. در این گلخانهها به خاطر صرفهجویی در هزینهها از تهویه طبیعی استفاده میشود در این سیستم هزینهها بهشدت کاهش مییابد و بهراحتی قابل اجرا است، البته در گرمای تابستان نمیتوان از این سیستم استفاده نمود. یکی دیگر از فنآوریهای جدید که اخیراً توسعه یافته و مورد ارزیابی قرار گرفته است، پوششهای شیشهای هستند که بازتاب را کاهش میدهند (پوششهای ضد انعکاس) و از این طریق انتقال نور را افزایش میدهند، همچنین پوششهایی ساخته شده که میزان انتشار طول موجهای بلند را کاهش داده و باعث صرفهجویی در مصرف انرژی میشوند؛ اما جدیدترین نوآوری در فناوری پوششهای گلخانهای، پوششهایی هستند که از ترکیب شیشه و غشاء ETFE برای تقویت عایق حرارتی و درعینحال، حفظ توانایی انتقال مناسب نور ساخته شدهاند.

گلخانهها برای محافظت از محصول در برابر شرایط نامناسب آب و هوایی مانند دمای پایین، یخزدگی، باد، باران، تگرگ یا برف ساخته شدهاند. گیاهان برای داشتن رشد مطلوب، به شرایط خاصی ازنظر شدت نور، میزان رطوبت نسبی هوا و خاک، دمای شب و روز و… در اسرائیل و مکزیک، به این خاطر که درجه حرارت بهطورکلی بالاتر است، معمولاً گلخانهها برای تولید گوجهفرنگی با استفاده از یک لایه مش (شید) پوشش داده میشوند تا از تابش شدید آفتاب در امان باشند و همچنین بتوانند گیاهان را از هجوم آفات محافظت کنند، عوامل زیادی همچون شدت تابش نور، رطوبت محیط، جریان هوا (تهویه)، دما و … هم اکنون ، محققان فیلیپس در حال تمرکز بر روی دستورالعمل های نور برای گیاهان برگدار ارتقا یافته اند ، همچنین توت فرنگی ها و گیاهان دیگر ، و آنها به زودی به سطحی میرسند که بتوانند بذر های کربوهیدراتی بهتری مانند گندم و سیب زمینی رشد دهند. و پس از آن باعث تشکیل زنجیره ای از اثرات منفی بر روی گیاه شامل کاهش رشد گیاهان در نتیجه ورود کمتر مواد آلی تازه به خاک، کاهش چرخه ی بازیافت مواد آلی و فرآیند معدنی، کاهش فعالیت میکرو ارگانیسم ها و افزایش فرسایش و استهلاک در ماشین های کشاورزی خواهد شد.

در جنوب اسپانیا، گلخانههایی با یک لایه پلیاتیلن در سقف ساخته میشوند و بهطور گستردهای مورد استفاده قرار میگیرند. پوشش پلیاتیلن میتواند یک لایه یا دو لایه باشد، در آبوهوای سرد، با استفاده از دولایه پوششی که یک لایه عایق هوا را در برگرفتهاند، میتوان تا حدود زیادی در مصرف انرژی صرفهجویی نمود. استفاده از کودهای شیمیایی آنالیز بالا (کودی که حاوی ۳۰ درصد یا بیشتر مواد مؤثر باشد، مثل سولفات آمونیوم ۳۳-۰-۰) و بیشتر سموم دفع آفات شیمیایی ممنوع است. ۴ ممیز شش دهم درصد دام وطیور وآبزیان و ۳۰ ممیز ۳ دهم درصد باغبانی و ۱۶ ممیز سه دهم درصد بخش زراعت از سیل اخیر خسارت دیده اند. اما سهم صادراتی این بخش در توسعه اقتصادی و تولید ملی کشور ناچیز و با نوسانات زیادی همراه است، به ویژه بحران کم آبی در سالهای اخیر تاثیر بیشتری بر روی تولیدات این بخش داشته است. در سالهای اخیر و با افزایش علاقه به کشاورزی در شهرها، در برخی از کلان شهرهای مدرن در دنیا (مثل شهر نیویورک) گلخانههایی احداث شده است.

کشاورزی عمودی داخل سالن را می توان به عنوان رویش در حال رشد محصول که در یک محیط بسته و کنترل قرار گرفته است ، فرض کرد. استفاده از پهپادها برای بکارگیری حشره کش ها در مناطق خطرناک، از حمله حشرات و قرار گرفتن در معرض مستقیم سموم شیمیایی جلوگیری می شود. تا سال ۱۳۴۱ فقط اتاق بازرگانی در کشور فعالیت داشت، لیکن از مدتی قبل از آن زمزمه تشکیل اتاق صنایع و معادن نیز به گوش میرسید، به ویژه آنکه صنایع جدیدی در حال شکل گرفتن بود و گروهی نیز به بهرهبرداری از معادن، متمایل شده بودند. کشاورزی هوشمند از چندین فناوری مهم تشکیل شده است.

خاک ورزی یکی از مهم ترین عملیات های زراعی میباشد که تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم بر روی رشد و بازدهی گیاه میگذارد. گلخانههای parral که در اسپانیا به وفور مورد استفاده قرار میگیرند، سقف این گلخانهها یا صاف است و یا شیبی تا نهایتاً ۱۳ درجه دارد که میتواند آب باران را از روی سقف تخلیه نماید. مدیریت تحویل آب علمی را متخصص ان می تواند انجام دهد . اسید هیومیک شوک بهترین اصلاح کننده و تقویت کننده خاک های فضای گلخانه به شمار می آید و هیچ اسید هیومیکی توان رقابت با این ماده ارگانیک با درصد خلوص ۹۵ درصد را ندارد. مارسلیس و همکاران (۲۰۰۶) در یک مطالعه نشان دادند که ۱ درصد نور کمتر باعث کاهش رشد و تولید به میزان ۰٫۷ تا ۱ درصد در اکثر محصولات گلخانهای میشود. در حال حاضر دستگاه پیوندزن برای گوجهفرنگی در دسترس است ولی پیوند با دست هنوز هم در اکثر گلخانههای تولید نشاء پیوندی رایج است. در سال زراعی 11-2010 مقدار مصرف آن 620 هزار تن برآورد شد که در سال 13-2012 به 600 تن کاهش یافت ولی برای سال 14-2013 تا 630 هزار تن افزایش یافت.

روشنایی تکمیلی که برای حمایت از رشد گیاه و ادامه تولید گوجهفرنگی در دورههایی که نور طبیعی کم است، استفاده میشود. نکته: در صورتی که بتوان از نور مصنوعی استفاده نمود، زمان کشت و برداشت تغییر خواهد نمود و به طور کلی برای مناطق مختلف با شرایط اقلیمی و سیستم های کشت مختلف، زمانبندی های متفاوتی وجود دارد. مواد مصنوعی مدرن میتوانند دارای ویژگیهای مشابه یا حتی بهتری در مقایسه با شیشه باشند، اما غالباً گرانتر هستند. همچنین برخی از شرکتها پلاستیکهایی با طول موج مشخص ارائه میدهند که گفته میشود باعث کاهش بیماری یا حمله حشرات و یا کنترل رشد گیاه میشوند، اگرچه این پلاستیکها میتوانند بسیار کارآمد باشند ولی در حال حاضر به خاطر هزینه بالاتر، اینگونه پلاستیکها مورد استفاده گسترده تولیدکنندگان قرار نگرفته است. برنامههای آبیاری دقیق و همچنین برنامههای تغذیهای مناسب (بهویژه با توجه به غلظت نیتروژن و پتاسیم)، برای کنترل رشد نشاءهای پیوندی ضروری است، زیرا این گیاهان پس از پیوند تمایل به رشد رویشی زیاد دارند. در آلمریای اسپانیا دمای هوا در تابستان برای رشد متوازن محصول و دستیابی به کیفیت مناسب محصول گوجه فرنگی بسیار زیاد است، بنابراین گلخانهها در تابستان خالی ماندهاند و گوجه فرنگی در ماههای گرم سال در گلخانه تولید نمیشود.

وی با بیان اینکه ارائه خدمات هوشمند امسال در مقایسه با سال گذشته بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته است اظهار کرد: هوشمندسازی فرآیند ثبت اسناد از اولویتهای سازمان در سال جاری است. سایت آل کود مفتخر به ارائه بهترین کودها برای شما گلخانه داران عزیز است تا با صرف هزینه مناسب و تنها با یکبار استفاده از کود شاهد اثرات و نتایج شگفت انگیز شوید. مخالفان کشاورزی و دامداری متمرکز بر این باورند که سیاستهای اعمالی برای پیشبرد این گونه کشاورزی اثرات مخرب و بدی بر محیطزیست و انسان میگذارند. این تاثیرات مثبت در ابتدا در زمینه سوددهی نمود پیدا کرده سپس در زمین های زراعی و اثربخشی بر رو آن، خود را نشان خواهد داد.

به همراه محرک های رشد و آمینواسید ها و مقداری عناصر پر مصرف را نیز در خود جای داده است. آیا بهتر نیست به جای تولید مرکبات و صادرات آن، گیاهان دارویی کشت و صادر کنیم؟ خطر انتقال ویروس و ویروئید از طریق گیاهان موضوعی جدی است و برخی از کشورها واردات نشاء گوجهفرنگی را ممنوع کردهاند تا خطر انتقال بیماریهای ویروسی و یا شیوع بیماریهای جدید را به حداقل برسانند. اکنون به همان اندازه که در پی انبوه سازی ها و برج سازی های حوزه مسکن رخ داده و پیچیدگی های بسیاری ایجاد شده که در ساخت وساز سنتی وجود نداشت، آیا در حوزه کشاورزی نیز با پیچیدگی هایی مواجه هستیم که کشاورزی سنتی با آن روبرو نبوده است! امروزه در بسیاری از کشورهای جهان از گلخانههای موسوم به هلندی استفاده میشود، با اینحال، بسیاری از کشورها گلخانههای مخصوص خود را با ابعاد، ساختار و پوششهای مختلف دارند. برای حفظ توانایی انتقال نور مناسب در پوشش گلخانهها، پوششهای پلیاتیلن معمولی هر ۲ تا ۴ سال باید تعویض شوند.

در ایران با وجود پیشرفته بودن فناوری اما هنوز صنعت کشاورزی غالبا به طور سنتی انجام میشود و کشاورزی مدرن پرکاربرد نیست. بر اساس آمار مقامهای دولت ایران، سالانه ۳.۷ میلیون ایرانی به عراق سفر میکنند و در مقابل ۳.۶ میلیون عراقی برای سفرهای تفریحی، مذهبی و درمانی به ایران مسافرت میکنند. امسال گندم تولیدی به رقم 14 میلیون تن خواهد رسید که این رقم هدف برنامه است. شده است. با این حال بعضی از مواد افزودنی که برای بهبود کارایی پوششها به آنها اضافه میشود ممکن است باعث کاهش انتقال تابش فعال فتوسنتزی (PAR) شوند و نیاز به بررسی بیشتر تحت شرایط مختلف دارند. این دسته از کودهای گلخانه ای نیز ساخت شرکت آمریکایی می باشد که افزودنی های موثری به ساختار کود اضافه شده و آنها را جهت استفاده در گلخانه به مواد تقویتی تمام عیار تبدیل نموده است. سایت آل کود سالهاست اقدام به فروش کود های گلخانه ای متنوعی چون: اسید هیومیک، سه بیست، مولتی کمپلکس، کود آهن، کود پتاس، کود فسفر بالا، کود جلبک دریایی، قارچکش فسفیت پتاسیم و … کشاورزان با استفاده از این کارت میتوانند از 3500 پایانه فروش کارگزاران مورد تایید شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، سم و کود شیمیایی مورد نیاز خود را تا سقف 20 میلیون تومان تهیه کنند.