اخبار

ویدئو/تمام تلاش استاد محروم در راه محرومان

ویدئو/تمام تلاش استاد محروم در راه محرومان

شهید آیت الله رئیسی رئیس جمهور فقید با رویکردی انقلابی از تمام اختیارات خود برای تحقق عدالت، محرومیت زدایی و توسعه در استان های مختلف استفاده کرد. رفع محرومیت و فقر از استان های فقیر و محروم از ابتدا یکی از مهمترین اولویت های دولت 13 مردمی بود و رئیس جمهور شهید توجه دولت خود را به حل مشکلات مناطق محروم معطوف کرد.

https://www.isna.ir/news/1403030503016/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86