اخبار

پای پهپاد به مزارع جنوب کرمان باز شد


جیرفت- مجله خبری کشاورزی- استفاده از فناوری‌های مرتبط با پهپاد در بخش کشاورزی مزیت‌های زیادی دارد بویژه در افزایش بهره‌وری فرآیندهای سمپاشی و کوددهی که این امکانات اکنون با کمک دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت به جنوب کرمان هم رسیده است.منبع اخبار