اخبار

پدافند غیرعامل کشور متناسب با تهدیدهای نو آرایش جدید گرفته است


کرمان – مجله خبری کشاورزی – معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور می‌گوید همزمان با تهدیدهای جدید دشمنان، این سازمان هم ساختار تازه تشکیل داده تا بتواند با هجوم ها مقابله کند.

https://www.irna.ir/news/85133282/%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA