اخبار

پرداخت بهای خرید تضمینی گندم در کردستان به بیش از سه هزار میلیارد ریال رسید


سنندج- مجله خبری کشاورزی- نماینده شرکت بازرگانی دولتی کردستان گفت: مجموع واریز بهای خرید تضمینی گندم به حساب گندمکاران استان به سه هزار و ۲۳۱ میلیارد ریال رسید.

https://www.irna.ir/news/85182052/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF