اخبار

پرداخت مطالبات کشاورزان کردستان در اولویت قرار گیرد


سنندج- مجله خبری کشاورزی- استاندار کردستان خواستار پرداخت به موقع بهای خرید تضمینی گندم از کشاورزان استان از وزیر جهاد کشاورزی شد و «محمد علی نیکبخت» نیز در پاسخ وعده تحقق این مهم را داد.

https://www.irna.ir/news/85180684/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF