اخبار

پرداخت مطالبات گندمکاران به‌روز می‌شود


شهرکرد – مجله خبری کشاورزی – مشاور وزیر جهاد کشاورزی در قرارگاه امنیت غذایی گفت: پرداخت مطالبات گندمکاران و هزینه خرید گندم از روزهای آینده به‌روز می‌شود.

https://www.irna.ir/news/85192315/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF