اخبار

پرداخت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک کشاورزی در دولت سیزدهم


تهران- مجله خبری کشاورزی- بانک کشاورزی در دولت سیزدهم بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از تولید، اشتغال و تحکیم پایه‌های امنیت غذایی کشور پرداخت کرده است.

https://www.irna.ir/news/85211176/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA