اخبار

پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان از مصوبات سفر اول رییس جمهور به کشاورزی آذربایجان شرقی


مراغه – مجله خبری کشاورزی – سرپرست وزارت جهادکشاورزی گفت: از مجموع ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب دور اول سفر رییس جمهور به استان در حوزه کشاورزی، ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد.

https://www.irna.ir/news/85134441/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C