اخبار

پرونده زراعت پاییزه گنبدکاووس با برداشت ۹۰ هزار تن بسته شد


گنبدکاووس – مجله خبری کشاورزی – مدیر جهاد کشاورزی گنبدکاووس از پایان برداشت سه محصول «دانه روغنی کلزا، گندم و جو» با برداشت تقریبی ۹۰ هزار تن خبر داد و گفت: از این مقدار محصول ۸۰ هزار تن گندم، سه هزار و ۲۰۰ تن کلزا و ۶ هزار و ۵۰۰ تن جو بوده است.

https://www.irna.ir/news/85140154/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%B9%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF