اخبار

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری باید مغز متفکر حوزه آب و آبخیز کشور باشد


تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری باید مغز متفکر حوزه آب و آبخیز کشور باشد.

https://www.irna.ir/news/85191411/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2