اخبار

پیش‌بینی اجرای ۸۰ درصد طرح الگوی کشت در سال جاری


تهران- مجله خبری کشاورزی- مدیرکل امور اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: پایش و بررسی‌ها نشان می‌دهد، با وجود اینکه منابع مالی اجرای طرح الگوی کشت هنوز در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفته اما ۸۰ درصد از اهداف این طرح در سال جاری عملیاتی شده است.

https://www.irna.ir/news/85145263/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B8%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C