اخبار

پیش‌بینی تولید ۱۰۰ هزار تن پسته دامغان در افق ۱۴۰۴

امامیون ادامه داد: طی سال گذشته هماهنگی جهت جذب تسهیلات مکانیزاسیون از قبیل هدایت و راهنمایی بهره‌برداران جهت جذب تسهیلات و خرید تراکتور و ادوات جمعا به مبلغ هفت میلیارد و ۷۷۷ میلیون ریال انجام شده است. 

علی اصغر امامیون روز دوشنبه در گفت و گو با مجله خبری کشاورزی، افزود: مطابق برنامه‌های درنظر گرفته شده در مدیریت جهاد کشاورزی دامغان و در صورت تحقق برنامه‌ها تا سال ۱۴۰۴، میزان تولید محصول پسته قابلیت دارد تا ۱۰۰هزار تن افزایش یابد.

وی اظهار داشت: هماهنگی برای جذب تسهیلات مکانیزاسیون، هدایت و راهنمایی بهره برداران جهت جذب تسهیلات، هماهنگی به منظور اجرای طرح‌های های آب و خاک، تسطیح اساسی، جاده بین مزارع، مرمت و بازسازی قنوات و کانال ها، انجام آزمایشات آب، خاک و گیاه، از عوامل موثر در افزایش عملکرد محصول است. 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان بیان کرد: برداشت ۲۱ هزار تن پسته تازه معادل هفت هزار تن پسته خشک از باغ‌های این شهرستان در سال جاری پیش‌بینی می شود که برآورد برداشت این مقدار محصول با توجه به سال گذشته که سال آوری محصول بود، امسال با کاهش همراه است.  

امامیون اضافه کرد: تدوین برنامه جامع توسعه پسته جهت ارتقای بهره‌وری و تولید شهرستان و انجام آزمایشات آب خاک و گیاه به منظور بررسی وضعیت تغذیه بیماری و آفات، از دیگر برنامه‌های شاخص این مدیریت در زمینه افزایش تولید محصول پسته است. 

وی خاطرنشان کرد: هدایت و راهنمایی بهره‌برداران جهت جذب تسهیلات نگهداری باغات از محل تسهیلات بهین یاب به مبلغ ۷۵ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال و همچنین هماهنگی جهت جذب تسهیلات آب و خاک به مبلغ ۷۹ میلیارد و ۶۳۶ میلیون ریال شامل آبیاری تحت فشار و کم فشار، انتقال آب تعاونی های تولیدی بخش کشاورزی، انتقال آب، استخر ذخیره آب کشاورزی، تسطیح اساسی، جاده بین مزارع، مرمت و بازسازی قنوات و کانال شبکه زیرسد شهرستان، ارائه شد. 

به‌ گزارش مجله خبری کشاورزی، برداشت محصول پسته امسال از دهه اول مردادماه در ۱۶ هزار و ۹۰۰ هکتار باغ پسته مناطق مختلف از جمله حومه، فرات، امیرآباد و دامنکوه آغاز شده است و تا اواخر مهرماه ادامه دارد.

پسته های شهرستان دامغان بیشتر از نوع بومی، شاه‌پسند، خنجری، عباسعلی و فرخی است و سایر رقم های تجاری همچون اکبری، احمدآقایی و کله قوچی به صورت مهاجر در منطقه توسعه یافته است که با توجه به شرایط سازگاری و اقتصادی بودن رقم های داخلی، رویکرد باغداران به توسعه آنها یا اصلاح باغ‌ها است. منبع اخبار