اخبار

پیشنهاد جایگزینی دانه سویا با کنجاله در فهرست تهاتر نفت

پیشنهاد جایگزینی دانه سویا با کنجاله در فهرست تهاتر نفت
تهران- مجله خبری کشاورزی- انجمن غلات ایران با ارسال نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی، قرار گرفتن دانه سویا در فهرست تهاتر نفت را پیشنهاد داد.

https://www.irna.ir/news/85379001/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA