اخبار

چقدر از خاک ایران مناسب کشاورزی است؟ مجله خبری کشاورزی

وی افزود: با وجود آنکه همه ساله مازاد یا کاهش تولید محصولات کشاورزی مشکلات متعددی را برای تنظیم بازار ایجاد میکند، ولی اجرای کشت قراردادی راهگشای این مشکلات خواهد بود. مخابرات و دیجیتال در بخش های مختلف اقتصاد باعث دگرگونی هایی شده است؛ این درحالی است که صنعت کشاورزی از این قاعده مستثنی نخواهد بود. موانعی که که در زمینه کشاورزی هوشمند باید برطرف شود ، شامل هزینه توسعه و نگهداری خدمات، نبود استانداردهای صنعت برای برنامه های کاربردی مدیریت داده ها و ماهیت پراکندگی بخش ها در کشاورزی است. کاربرد روبهرشد آدرس دیجیتالی و آیپی اختصاصی دامها و قلادههای حسگر برای کنترل وضعیت سلامت گاوها، روباتهای شیردوش، آینده دامپروری در تعاونیهای فرانسه و آلمان را متحول کرده است. آقای نظری استاد دانشگاه: شاخص های جهانینمیتواند جوابگوی کشاورزی امروز باشد، امروزه کشاورزی و دامپروری باید سازگار با اقلیم باشد که بنابر آمار صندوق بیمه ۵ درصد یا ۳۰ درصد نمیتواند رضایت کشاورزان را جلب کند.

بکارگیری از کمباینهای جدید و پیشرفته بجای استفاده از روشهای قدیمی و سنتی، بهرهبرداری را برای کشاورزان آسانتر کرده و همچنین دقت و توانایی خیلی زیاد در امر برداشت محصول باعث کمتر شدن هزینههای کشاورزی و کاستن از نیروی کار انسانی و در نتیجه بدست آمدن محصول مطلوبتر را سبب شده است. میتوانیم روشهای آبیاری ضمانت شده از چین خریداری کنیم که کنترل و نگهداری، حتی آموزش به کشاورزان توسط این کشور انجام شود. به گزارش خبرنگار ما، در راستای رسالتهای قانونی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر گسترش فناوریهای جدید در کشاورزی و بهمنظور فراهم آوردن زمینه بکارگیری تکنولوژیهای فضاپایه برای هوشمندسازی و اجرای کشاورزی دقیق و توسعه کسبوکارهای فضاپایه با هدف افزایش بهرهوری محصولات کشاورزی، مرکز کشاورزی هوشمند توسط این سازمان راهاندازی می شود. امروزه ده ها اپلیکیشن ایرانی و خارجی برای حل مشکلات کشاورزی وجود ساخته و به کار گرفته شده اند . وی گفت: بم را به نام رشادت، شجاعت، ایستادگی و شهدای عالیقدرش میشناسیم. او در رابطه به چگونگی استفاده از اراضی در حال حاضر گفت: ما زمین خوبی نداریم که کشاورزی را توسعه دهیم.

افزایش تابآوری و ظرفیتسازی سازگاری از طریق افزایش دسترسی اعضای تعاونیها به اطلاعات، با کمک گسترش وانتشار اطلاعات و از راه هماهنگکردن کلیه تلاشهایی که باعث افزایش منافع جمعی میشود واستراتژیهای وسیع مدیریت ریسک برای مدیریت رویدادهای غیرمترقبه آبوهوایی و افزایش دسترسی بهموقع، عادلانه وصحیح به شبکهای از منابع و نهادهها و سیستمهای پشتیبانی تصمیمگیری (DSS) برای مدیریت کل مزرعه با هدف بهینهسازی بازده روی ورودیها و همچنین استفاده گسترده از «GP – GNSS»، در دستور کار فعالان اروپایی کشاورزی هوشمند قرار دارد. ماهیگیری هوشمند نیز به کمک استفاده از روباتیک، کنترل اتوماتیک و تکنیکهای هوش مصنوعی و نقشههای دقیق منابع پایه از سال ۲۰۱۴ در اروپا، کرهجنوبی وآمریکای شمالی و ژاپن مطرح شده است.در ایالت متحده آمریکا کشاورزی هوشمند با سیستمهای مدیریت اطلاعات در سه زمینه فناوری به کمک شبکه (AKIS Network) خدمات برنامهریزی برای جمعآوری، پردازش، ذخیرهسازی و انتشار دادهها را بهمنظور انجام عملیات و عملکرد مزرعه به کشاورزان عضو تعاونیهای کشاورزی ارائه میدهد. به گزارش ایانا، امیری لاریجانی رییس کمیته علمی همایش کشاورزی هوشمند گفت: محورهای اصلی این همایش عبارتند از «اصول، مبانی و مفاهیم کشاورزی هوشمند»، «وضعیت، ظرفیتها و پتانسیل کشاورزی هوشمند در جهان و ایران»، «تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی هوشمند»، «اصل بهرهوری منابع پایه و حفظ محیط زیست»، «جایگاه تشکلهای بخش کشاورزی در کشاورزی هوشمند»، «تحلیل آثار اقتصادی و زنجیره تولید در کشاورزی هوشمند» و «چالشهای قانونی، فنی و اجتماعی کشاورزی هوشمند در نظامهای بهرهبرداری».

حسین موسیزاده مجری این طرح پژوهشی گفت: سامانه کشت دوار که در داخل کشور طرحی نوآورانه به حساب میآید از یک استوانه­ دوار تشکیل شده­است به طوری که گیاهان در محیط کشت و در محفظههایی واقع میشوند. به گزارش خبرآنلاین از خراسان، مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ظهر امروز با حضور حسین دماوندی نژاد معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی و ابوالفضل چمندی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی برگزار شد. به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، در این بازدید که صبح امروز انجام شد رضا افلاطونی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، احمد مستخدمی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی ، سعید اسدی و فاطمه قاسمی کشاورزان رییس سازمان جهاد کشاورزی در امور راهبردی و خانواده و زنان و همچنین کارکنان و کارشناسان ترویج حضور داشتند. از آمادهسازی زمین زراعی گرفته تا عملیات کاشت و انواع امور نگهداری محصول تا برداشت، همگی متأثر از این وسیلهی پرکاربرد هستند. منتظر رسیدن زمان برداشت محصول خود باشید. راه اندازی گلخانه بستگی به تجربه و میزان فروش بازار بستگی دارد و در صورتی که اقدام به کشت و برداشت محصولی کردید که در بازار میزان فروش بسیار پایینی دارد، مسلما با شکست مواجعه میشود و درآمد گلخانه شمارا تحت شعاع قرار میدهد.

این وسیله با استفاده از فناوری GPS به ردیابی محل گاو و محل جغرافیایی برای چرای دام اقدام می کند. در آفریقا اقدام کرده اند. امیری زاده ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی با توجه به محدودیت تامین آب و شرایط خشکسالی پیش بینی کرده بود که خرید گندم در خوزستان حدود یک میلیون تن باشد، اما خوشبختانه توانستیم بیش از این پیش بینی گندم خریداری کنیم. در این صورت، پراکندگی جمعیت معقول تر خواهد بود و فرصت های شغلی و اشتغال زایی در کشور افزایش خواهد یافت. بنابراین جهت پاسخ به این نیاز بایستی به دنبال راهکاری کمهزینه و کمزیان بود و آن هوشمندسازی کشاورزی است. کودپاش­های پخش متغیر که جهت پخش کودهای جامد، مایع و یا گازی مورد استفاده قرار می­گیرند. به همین جهت توجه به فناوریهای جدید کشاورزی و منابع طبیعی بسیار لازم و ضروری به نظر میرسد. فناوریهای زیستشناختی، اینترنت اشیا، اتوماسیون و هوش مصنوعی این تهدید را ایجاد میکنند که تغییرات پارادایمیک در نظامات بهرهبرداری کشاورزی و مسئله دستیابی به امنیت غذا سریعتر از آنی تغییر یابند که اقتصادهای ملی بتوانند خود را با آنها تطبیق دهند. اکنون بخش بزرگی از پروژههای نهادهای ملی و بینالمللی تحقیقاتی اینترنت اشیا در اراضی اتحادیههای تعاونیهای کشاورزی و با سرمایهگذاری مشترک تحت عنوان «مزارع آنفارم و مدرسه در مزرعه» بهطور مشترک با همکاری محققان مراکز تحقیقاتی و مدیران و اعضای تعاونیهای کشاورزی و تولیدی انجام میشود؛ برای مثال در کره جنوبی اعضای تعاونیها از تلفنهای هوشمند خود برای نظارت بر اسیدیته و درجه حرارت خاک،تجهیزات،محصولات تولیدی دامداریها و همچنین دریافت دادههای ترویجی و آمار در خوراک دام وتولید و پیشبینیهای آماری برای محصولات و دامهای خود استفاده میکنند.

ورمیکولیت به دلیل قابلیت نگهداری آب و مواد غذایی و تهویه و وزن مخصوص ظاهری پایین یک محیط کشت بدون خاک محسوب میشود. عدم زه کشی مناسب خاک موجب مسموم شدن و رشد بیماری های ریشه میگردد. در این روش ریشه گیاهان کاملا در مخلوط آب و محلول مغذی قرار گرفته و همچنین هوادهی به ریشه گیاهان نیز توسط یک پمپ هوا در این روش صورت میگیرد؛ بنابراین میتوان این روش را به نوعی روش کراتکی به شکلی تکمیلیافته دانست. همچنین این گزارش به اینترنت اشیا از نوع narrowband IoT (NB-IoT) اشاره می کند ، که می تواند به عنوان پشتوانه ای قوی در حمایت از استاندارهای جهانی به شیوه اتصال LPWA (2) به کار رود ؛ به گونه ا ی که این روش می تواند ارتباط انواع اشیا را به اینترنت با در نطر گرفتن کارایی، هزینه پایین ، اتصال امن، و عمر طولانی باتری ، فراهم کند. طبق نظر کارشناسان این شرکت، روش به کار گرفته شده در این کشاورزی هوشمند، 75 بار بیشتر از کشاورزی سنتی و 10 بار بیشتر از یک گلخانه هیدروپونیک، بهرهوری داشته و این درحالی است که 95درصد کمتر آب مصرف میکند و درصد استفاده از آفتکشها نیز در این روش به صفر میرسد.

بیمه بر چه اساسی میگوید ۴۰ درصد خسارت سه میلیون تومان میشود، این در حالی است که بیمههای کشاورزی نیز طبقهبندی دارد و من بیمه متوسط روبهبالا را انتخاب کردم. ممکن است ابتدا نمونه سمی که داده میشود، یک چیز بوده و بعد سمی با دوزی متفاوت تحویل ایران شده باشد. وی با بیان اینکه سیاستهای اعمال ممنوعیت و آزادسازی واردات محصولات کشاورزی از ایران که هر از گاهی از سوی دولت عراق اعمال و دیکته میشود، بخش کشاورزی را دچار بحران کرده است، گفت: کشاورزان و تولیدکنندگان فرآوردههای کشاورزی و غذایی کشور باید بر اساس نیاز و تقاضای بازار، تولید داشته باشند.

نظامات بهرهبرداری گذشته به دلیل عدم پاسخگویی به نیازهای رو به تزاید و مطالبات انباشته دچار بحران ناکارآمدی شدهاند. به طور مشابه، منابع آب شیرین در دسترس جهان نیز فراتر از نیازهای کشاورزی کنونی است، اما به خاطر توزیع نامناسب آن برخی کشورها- نظیر کشورهای منطقه منا- با کمبود شدید منابع آبی مواجه هستند. بخش کشاورزی به دلیل تامین 85% نیازهای غذایی ، 90% مواد اولیه صنایع تبدیلی و دارا بودن 25% سهم صادرات غیر نفتی ، نقش تعیین کننده ای در اقتصاد کشور دارد . فناوری اتوماسیون کشاورزی مسائل عمده مانند افزایش جمعیت جهانی,کمبود کار, و تغییر ترجیحات مصرف کننده را باید در نظر گرفت. همچنین این سازمان اشاره می کند که برای تغذیه این میزان جمعیت ، باید مواد غذایی 70 درصد افزایش یابد. با به کارگیری این نوع کشاورزی، مهاجرت از روستا به شهر کاهش چشمگیری پیدا می کند و حتی جوانانی که برای انجام شغل های صنعتی به شهرهای بزرگ مهاجرت کرده اند، به روستای خود بازگشته و شغل اجدادی خود (کشاورزی) را ادامه می دهند. اما سوال این است که آیا کشاورزی قراردادی تنها یک مدل است و یا مدلهای مختلفی دارد و کدام نوع بهتر است. در اسپانیا نیز مهمترین ارباب رجوع و بستر رشد اکوسیستم کشاورزی هوشمند،نهادهای تحقیقاتی، اتحادیه تعاونی تولیدکنندگان میوه و ترهبار منطقه آلمریا، تعاونی کشاورزی موسوم به «کاسی» هستند در مزارع و گلخانههای این تعاونیها حسگرها رطوبت و رسانایی الکتریکی خاک، وزن گیاه و بستر خاک، پارامترهای اقلیمی، ترکیب هوا (میزان نور، رطوبت موجود در هوا، آلودگی هوا، دمای هوا) و پارامترهای دیگر را در کنار سیستمهای تغذیهاندازه میگیرند.این دادهها از راه وایفای یا ۳G به ابر محاسباتی فرستاده میشوند و هر کاربر عضو تعاونی کشاورزی میتواند از طریق شبکه اینترنت به آنها دسترسی پیدا کند.

1- Huawei X Labs : یک پلت فرم تحقیقات جدید که اپراتورها، شرکای صنعتی و رهبران صنعت به طور مشترک در زمینه کاوش برای برنامه های کاربردی اینده تلفن همراه، نوآوری در کسب و کار و فناوری، و تبلیغ یک اکوسیستم صنعت باز همکاری می کنند. اما سازمان های غیر دولتی سبز ( green NGOs ) ادعا می کنند که چناچه تولید مواد غذایی در دست صنعت کشاورزی غذایی قرار گیرد، عواقب فاجعه باری خواهد داشت. کشور ما اما در سیستم بازچرخانی مشکل دارد. با وجود این، به دلیل استحکام و اندازه، توانایی کار در زمین های صعب العبور و کشیدن یا بکسل کردن تجهیزات کشاورزی را دارد. مواد مغذی گیاهان زراعی همچنین میتواند با استفاده از تکنیکهای فرهنگی مانند تناوب زراعی یا یک دوره آیش مدیریت شود. پس از پایان کشت کلیپس ها را میتوان استریل نموده و مجدداً از آنها استفاده کرد، اما نخها حتماً باید پس از هر دوره کشت محصول دور ریخته شود. دوره کارنس بسته به نوع سم، مقدار مصرف، فرمولاسیون سم و نوع گیاه متغیر است.

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، مجتبی دهقان پور در بیست و ششمین نشست ستاد استانی سامانه های نوین آبیاری تصریح کرد: در حال حاضر در کشاورزی هوشمند ادبیات مشترکی وجود ندارد و حاصل آن واگرایی است؛ ما این آمادگی را داریم که با موسسه فنی و مهندسی کشاورزی ایران سایت agriculture-na همکاری کنیم. به گزارش خبرنگار ایانا در استان البرز، مجتبی عبدللهی، استاندار البرز در مراسم رونمایی از فازهای دوم و سوم سامانه کشاورزی هوشمند که در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد، ضمن تبریک آغاز چهل و سومین فجر پیروزی انقلاب اسلامی ایران با اشاره به اجرای طرح هوشمندسازی کشاوری در استان، آن را یک کار بدیع، پسندیده و مبتکرانه توصیف کرد و افزود: بخش اول این سامانه در راستای صیانت از اراضی کشاورزی به تشخیص تغییرات کاربری اراضی اختصاص دارد، و در مراحل بعدی این سامانه برای تخمین سطح زیر کشت و پایش هوشمند کشاورزی طراحی و به مرحله اجرا رسیده است. کار خودم را در این زمین آغاز کردم و اکنون موفق شده ام، زمین زیر کشت را به 3 گلخانه با مساحتی بیش از 7 هزار متر مربع ارتقا دهم.

مساحت اراضی کشاورزی استان اصفهان ۵۶۹ هزار هکتار است و ۱۱ درصد از اشتغال و هفت درصد از تولید ناخالص ملی آن به بخش کشاورزی اختصاص دارد، این استان به عنوان اصلیترین کانونهای کشاورزی کشور با برخورداری از تجارب در نوع کشت و کار در بسیاری از زمینهها موفق بوده که توسعه گلخانهها در این خطه بویژه در طول فعالیت عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم اثباتی بر این مدعاست، توجه دولت به توسعه کشت گلخانهای طی سالهای اخیر به مراتب بیش از پیش خود را نشان داد که این امر در استان اصفهان متبلور شد. یکی از مهم ترین وظایف دولت در بخش کشاورزی، عرضه کافی مواد غذایی در سطح کلان است و نظارت بر توزیع عادلانه غذا به منظور دستیابی همگان به غذای کافی و مغذی است. از همین رو دولت به لحاظ اهمیت تأمین غذا، کشت گلخانهای را مورد حمایت قرار داد که در این خصوص شاهد افزایش سطح زیرکشت محصولات گلخانههای هرمزگان در سالهای اخیر بودهایم. این پروژه همچنین به کشاورزان انگیزه میدهد تا محصولات مختلف کشت کنند، از دانههایی استفاده کنند که با خشکسالی سازگارتر هستند و از روشهای مدیریتی استفاده کنند که سلامت خاک را تقویت میکند.

این موارد برای اجرای مؤثر کشاورزی هوشمند، تأمین منابع مالی، سرمایهگذاری، نشاندادن شواهد بازاری، آموزش و مشارکت همه ذینفعان و ذیمدخلان، تقویت تعاونیهای کشاورزی و روستایی و ایجاد شواهد و ابزارهای ارزیابی سرنوشتساز برای تصمیمگیری و تصمیمسازی در مدیریت کلان هستند.براساس پیشبینیهای فائو، انتظار آن است که گستره رشد برنامههای کشاورزی هوشمند تا سال ۲۰۲۰ با رشد ۱۲درصدی به حجم بازاری معادل ۸. همین امروز باید درپی ایجاد ساختارهای نهادی و بسترهای قانونی لازم برای پذیرش تغییرات وسیع در بخش کشاورزی باشیم. با توجه به گزارش Huawei X Labs ، این درحالی است که تخمین زده می شود که بازار اپراتورهای مخابراتی در بخش کشاورزی تا سال 2020 به 2.9 میلیارد دلار برسد. در این گزارش به فرصت های قابل توجه برای اپراتورهای مخابراتی در راستای ارائه خدممات اینترنت اشیاء به کل زنجیره ارزش کشاورزی اشاره شده است. در زمان های گذشته به دلیل عدم گسترش حمل و نقل و نبود امکانات کافی، بردن بار از شهری به شهر دیگر آسان نبود، به همین دلیل مردم برای تهیه غذای مورد نیاز خود فقط از محصولات کشاورزی منطقه خود استفاده می کردند، اما امروزه که حمل و نقل گسترش پیدا کرده است مردم می توانند از محصولات کشاورزی تولید شده در مناطق مختلف کشور و حتی جهان استفاده کنند.

در سال 2016 راه حل های ردیابی دام را برای کمک به نظارت و ردیابی گاو گله داران در نیجریه فراهم کرد. یکی از مشکلاتی که کشاورزان دارند عدم توانایی نظارت بر زمین هایی با وسعت بالا است. این برنامه های کاربردی به کشاورزان کمک می کنند تا با جمع آوری داده های ارزشمند، محصولات زراعی خود را به خوبی مدیریت کنند. اهداف ساخت گلخانه تجاری عبارتند از: تولید محصولات خارج از فصل تولید در فضای باز، حداکثر تولید در واحد سطح، کاهش هزینه تولید در واحد سطح نسبت به تولید در فضای باز، استفاده بهینه از نهادهای کشاورزی (آب، بذر، کود، سموم و …)، استفاده از روش کشت هیدروپونیک (آبکشت)، کنترل (آفات، آلودگی ها، بیماری ها)، اشتغالزایی، استفاده از زمین هایی که امکان کشت باز در آنها وجود ندارد، قابلیت رقابت با ریسک کم در بازار می باشد. سرمایه گذاری مشترک طی بیش از سه سال در حدود R21 (راند: واحد پول آفریقای جنوبی)میلیون برآورده شده است، گفتنی است پلت فرم ” Connected Farmer “، یک پلت فرمی مبتنی بر وب از نوع cloud-based (4)و نرم افزارهای تلفن همراه ارایه شده که امکان ارتباط هزاران کشاورز خرده پا را به زنجیره ارزش کشاورزی برای دسترسی به اطلاعات، خدمات، و بازار فراهم می کند.

بانک جهانی همچنین در زامبیا، کنیا، سریلانکا و چین هم در این زمینه فعالیت میکند. از سال 2011 وقتی که بانک جهانی فعالیتهایش در این زمینه را شروع کرد، سرمایهگذاریهای مربوط به کشاورزی هوشمند در برابر اقلیم به طور ثابت افزایش یافته و در سال 2017 به یک میلیارد دلار رسیده است. بانک جهانی معتقد است این پروژه شروعی برای استفاده از کشاورزی هوشمند در برابر اقلیم است و آن را به یک «روش جدید متداول» در کشاورزی تبدیل کند. اجرای این پروژه برای بیش از 25 میلیون نفر از کشاورزان سنتی که روی 3میلیون و پانصد هزار هکتار زمین کار میکنند سودآور است. کارشناسان گواه این سخن را پژوهشهای انجام شده در این حوزه عنوان میکنند. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری از رویکرد کشورهای توسعه یافته و صاحب نام در عرصه کشاورزی سخن گفت و اظهار کرد: «در این کشورها، کشاورز از چندین نسل قبل، آموزشهای لازم را آموخته و با مخاطرات استفاه از سموم و کود آشناست و این موضوع اکنون نهادینه شده است، چراکه کشاورز میداند با توجه به فیلترهای سخت و شدید برای تولید محصولات در واحدهای کنترل کیفیت، با کوچکترین مشکل محصول مرجوع شده و دود آن به چشم کشاورز میرود.

پاسخگویی به نیاز مصرفکنندگان در حال حاضر از طریق افزایش تولید و یا افزایش واردات صورت میپذیرد. چرا که با این رویه درآمد اعضای سازمان در قبال ارایه خدمات به سازمان بر اساس تعرفههای سال گذشته و هزینههای ایشان برای دریافت خدمات از سازمان بر اساس تعرفههای سال جدید، صورت میپذیرد. به گزارش اقتصاد بازار، مهدی تقیپور، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در نامهای به رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور ضمن انتقاد از اعمال دریافتیهای سازمان بابت ارایه خدمات به اعضای سازمان در سامانه سانکا بدون ابلاغ موضوع به سازمانهای استانی، و عدم ابلاغ تعرفهی ارایهی خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی سال ۱۴۰۱ تاکنون تاکید کرد؛ عدم همزمانی ابلاغ جداول دریافتیهای سازمان از اعضا با تعرفهی خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی باعث شده است درآمد اعضای سازمان در قبال ارایه خدمات سازمان بر اساس تعرفههای سال گذشته و هزینههای ایشان برای دریافت خدمات از سازمان بر اساس تعرفههای سال جدید، صورت میپذیرد که اجحاف در حق اعضا که صاحبان اصلی سازمان هستند، میباشد. سازمان مرکزی تعاون روستایی هم به دلیل کهنگی ساختار و محتوای اساسنامهای با عمر بیش از ۶۰ سال توان انجام بهینه تعهدات خود را در برابر جامعه کشاورزان ندارد و باید اساسنامهای امروزین و مطابق با چالشها و مقتضیات روز برای آن تدوین کرد.