اخبار

 کاهش ضریب وابستگی کنجاله سویا و دانه‌های روغنی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی


تهران- مجله خبری کشاورزی- معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ضریب وابستگی گندم و جو به واردات کاهش یافته است، اما در کنجاله سویا و دانه‌های روغنی بیش از ۸۵ درصد وابستگی داریم؛ لذا باید الگوی کشت را مورد توجه ویژه قرار دهیم.

https://www.irna.ir/news/85218154/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1