اخبار

کردستان رتبه دوم تولید گردو را در کشور دارد


سنندج- مجله خبری کشاورزی- مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: استان رتبه دوم تولید گردو در کشور را دارد و برآورد می شود امسال بیش از ۲۳ هزار تن از این محصول برداشت شود.

https://www.irna.ir/news/85231567/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF