اخبار

کشاورزان جنوب کرمان از کشت بیش از سطح ابلاغی پیاز خودداری کنند


جیرفت – مجله خبری کشاورزی – رییس سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان گفت: کشاورزان جنوب کرمان با کشت هفت هزار و ۷۷۵ هکتار پیاز به شیوه غده‌ای (ست) کل سطح ابلاغی را کشت کرده‌اند و با توجه به اینکه کشت نشا در پیش است کشاورزان از کشت بیش از سطح ابلاغی خودداری کنند.

https://www.irna.ir/news/85211424/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF