اخبار

«کشاورزی غیراصولی» بلای بزرگ فرونشست زمین در کشور


تهران- مجله خبری کشاورزی- بررسی‌ها نشان می‌دهد کشاورزی یکی از بخش‌های بزرگ و مهم در استفاده بیش از حد آب و در نتیجه ایجاد فرونشست زمین است؛ به طور نمونه فقط کشت یکسال زراعی هندوانه به آبی تقریبا معادل کل ۵ سد تهران نیاز دارد.

https://www.irna.ir/news/85185686/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1