اخبار

کشاورزی مدرن: تعریف و تکنیک ها مجله خبری کشاورزی

این تغییر در الگوی حمایت در یک دوره زمانی تقریبا ۳۰ ساله قابل توجه به نظر میرسد. این اطلاعات وارد یک سیستم عامل می شود که می تواند اطلاعات قابل اجرا ایجاد کند. محمود حجتی ابتدا با بیان اینکه او خود از ظهور انواع معضلات و گرفتاریها برای بخش خصوصی در رنج و غذاب بیشتری است، گفت: اینطور تصور نکنید که ما در دولت نشستهایم و از اینکه نارساییها و ممنوعیتهایی برای بخش خصوصی و کسب وکار فعالان اقتصادی ایجاد میشود، لذت میبریم. سعیدی اقتصادی نبودن و خرد بودن اراضی زراعی و باغی را علت استقبال نکردن کشاورزان از بیمه محصولات کشاورزی عنوان کرد و گفت: برای آموزش و راهنمایی کشاورزان در بخش پیشگیری از مخاطرات بخش کشاورزی دستورالعمل راه اندازی شبکه پیش آگاهی با دستور وزیر جهاد کشاورزی تدوین شده است و در سال زراعی جدید کشاورزی (ماه مهر) راه اندازی خواهد شد. حسگرها و زمانسنجها میتوانند سیکل تغذیهی دام را به طور خودکار سامان دهند و به کنترل رژیم غذایی حیوانات کمک کنند.

اما نگاهی کلی به تجارت محصولات کشاورزی و غذایی در فصل نخست سال۱۴۰۱ نشان میدهد، حدود ۷/ ۷میلیون تن بالغ بر ۶/ ۴میلیارد دلار اقلام کشاورزی و غذایی بین ایران و سایر کشورها سایت agriculture-na مبادلهشده است. بخش دیگر یارانههای تولیدی که بخش عمده این یارانهها را تشکیل میدهد، یارانه به نهادههای تولید است و موضوعهایی مثل مکانیزاسیون، تهیه کود، سم و بذر و علوفه را دربرمیگیرد. مقایسه میانگین قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی محصولات کشاورزی و غذایی در سهماهه نخست ۱۴۰۱ با آمارهای متناظر در سهماهه نخست سال۱۴۰۰، نشان میدهد، متوسط قیمت صادراتی و وارداتی به ترتیب کاهش ۱۱دلار به ازای هر تن و افزایش ۹۹دلار به ازای هر تن را تجربه کرده است. بنابراین گوشت با قیمت 25 تا 30 هزار تومان واقعیت ندارد و اگر کسی گوشت قرمز با این قیمت سراغ دارد، میتواند وارد کند و منعی در مقابل آن وجود ندارد. البته ممکن است این مساله مطرح شود که با توجه به اینکه جمعیت ایران 83 میلیون و جمعیت هلند حدود 17میلیون و 181 هزار نفر است، بخشی از تولیدات کشاورزی و غذای ایران صرف مصرف داخلی میشود که هلند این مقدار را میتواند صادر کند اما با توجه به اینکه مساحت و شرایط اقلیمی، زمینشناسی و جغرافیایی هلند شباهت زیادی به دو استان شمالی کشور دارد، وضعیت تجارت بخش کشاورزی هلند با استانهای مذکور مقایسه میشود که آمار قابلاستنادی در این زمینه وجود ندارد و فقط در سال 1395 کل صادرات استان مازندران در سالنامه آماری این استان حدود 380 میلیون دلار ذکر شده است.

ضمن آنکه 90 درصد گندم تحویل داده شده از طریق کمباین به طور مستقیم توسط کامیونها بارگیری میشود و به مراکز خرید میرود. جدای از اینکه کشاورزی فعالیتی است که با توجه به مشکلات زیستمحیطی ضرورت انجام آن برای اصفهان بسیار محسوس است و اتفاقاً باید درصدد پایدار کردن آن هم باشیم. اگر امنیت سیاسی و اقتصادی داشته باشیم باید گفت که به دنبال آن امنیت غذایی نیز خواهیم داشت. در نتیجه تحریم ها شرکت های بزرگی مثل گارگیل، بونگ و دیگر شرکت های مهم عرضه مواد غذایی به ایران را متوقف کرده اند. تنها در یک صورت میتوان ادعای لمبتون را محتمل دانست و آن اینکه فرض کنیم که زمینهای دیمی برای مدت طولانیتری به صورت آیش رها میشدهاند و از سوی دیگر، زمینهای کشت آبی ولی هر ساله و احتمالا در مواردی سالی بیش از یک بار مورد بهرهبرداری قرار میگرفتند. اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که چشمانداز اتخاذ سیاستهای حمایتی از بخش کشاورزی، بهبود رفاه اجتماعی افراد یک جامعه است. اگرچه با توجه به کمبود آب نباید اصراری به کشت این محصول در سراسر کشور داشت، اما این موضوع را میتوان مدنظر داشت که با راهکارهای مدرن میتوان این محصولات را با کمترین میزان مصرف آب برداشت کرد.

بیمه محصولات کشاورزی و دام، نیازمند قانون بیمه اجباری با پوشش سراسری مانند بخش طیور است. بر این مبنا، تغییر وضعیت فعلی، یک موضوع اجباری است که با پایداری ایران در پیوند است. پیگیری نشان میدهد آخرین وضعیت این طرح، تنها به قولهای مکرر مسوولان در یک سال گذشته رسیده است و همه آنها گفتهاند طی یکی دو ماه آینده اجرایی میشود، اما هیچوقت اجرایی نشده است. حسگرها نه تنها به ایجاد مسیرهای مستقیم در زمین کمک میکنند، بلکه اطلاعات ارزشمندی در بارهی نحوهی عملکرد تجهیزات در اختیار میگذارند. کشاورزی و دامداری مدرن به یکدیگر بستگی دارند و بخشی از منابع ارزشمندی هستند که زمین ارائه می دهد. در زمانهای اولیه، محصولات نقدی معمولاً تنها بخشی کوچک (اما حیاتی) از کل عملکرد یک مزرعه بود، در حالی که امروز، بهویژه در کشورهای توسعه یافته، تقریباً تمام محصولات کشاورزی عمدتاً برای درآمد حاصل میشوند. دیگر هر کشوری برای واردات محصولات کشاورزی به خود یک قانونی را وضع کرده است به همین دلیل صرف داشتن مجوز از سازمان حفظ نباتات برای صادرکنندگان نمی تواند ملاک صادرات باشد به طوری که اخیر هندوستان نیز کیوی ایرانی را به دلیل سموم زیاد برگشت داده است. آبیاری، تناوب زراعی و کوددهی با انقلاب کشاورزی انگلستان از قرن ۱۷ به بعد متحول شد که رشد جمعیت را به همراه داشت.

به نقل از خبرگزاری علم و فناوری؛ توسعه کشاورزی و گذار آن از روند سنتی به مدرن بدون ایجاد تحولاتی بنیادین در این حوزه ممکن نیست. با تحولاتی که در مقاله خود ذکر کردیم، می توان گفت که قدیمی ترین بخش تاریخ، کشاورزی روز به روز در حال تحول و توسعه است. در مسئله کشاورزی مدرن ما تنها دستگاه هایی را در اختیار فرد قرار دادم که با استفاده از آن ها انجام یک سری از کارها ساده تر می شد.ولی آیا این دستگاه ها دارای سنسور بودند؟ در سال ۲۰۱۱، در فهرست بزرگترین بانکهای جهان، رتبه هشتم را به خود اختصاص داد. دسترسی نامناسب به غذا خطر کمبود وزن نوزادان و رشد ناکافی کودکان را افزایش داده است، امری که خطر اضافه وزن و چاقی مفرط را در مراحل بعدی زندگی نیز افزایش خواهد داد.

اولین خبر در خصوص مرجوع شدن بار سیب زمینی توسط ترکمن ها را رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد مقدس عنوان کرد و گفت: این کشور واردات سیب زمینی ایران را به دلیل استفاده از سم چینی ممنوع کرده است. او با اشاره به سخنان اعضای هیات نمایندگان در خصوص اختلاط شن با گندم عنوان کرد که این اقدام از سوی بخشی از فروشندگان گندم انجام میگیرد و نباید آن را به کل کشاورزان تعمیم داد. که در همسایگی ایران هستند همواره خواستار دریافت صیفی جات و سایر محصولات مرغوب و موجود در ایران هستند، بنابراین باید بتوان صادرات محصولات را به بهترین شکل ممکن انجام داد تا اقتصاد کشور رو به پیشرفت برود و رونق پیدا کند.

با این همه، در حفظ و نگاهداری و گسترش شیوههای آبیاری، چه سنتی و چه مدرن، کوشش لازم به عمل نمیآمد. او افزود: سازمان حفظ نباتات تاکنون در ارتباط با عودت محصولات از روسیه، ازبکستان و هندوستان هم تماسی با اتحادیه صادرکنندگان نگرفته است. برای حفظ تعادل دو کوزه سفالین به دو ریسمان موازی وصل بود و آب را در مسیر از پیش تغیین شده خالی میکرد. حجتی همچنین در بخش دیگری از سخنانش به استفاده و به کارگیری استارتآپها در نظام توزیع محصولات کشاورزی و غذایی تاکید کرد و آن را موجب سامانبخشی توزیع در این حوزه دانست. در همین خصوص محمد نژاد، رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکمنستان می گوید: این که سیب زمینی مرجوع شده در داخل کشور توزیع می شود اصلا صحت ندارد چون کشورهای منطقه ارواسیا براساس پروتکل های رسمی با هم مبادله می کنند و استانداردهای کشور مقصد را در نظر می گیرند. همچنین لازم است با وجود قوانین حمایتی درحوزه کشاورزی، استفاده از شتابدهندهها و فناوریهای نو درحوزه کشاورزی را نیز مورد توجه قرار دهیم که در این خصوص کمیسیون کشاورزی در مورد بودجه بخش کشاورزی نیز پیشنهادهای خود را تدوین و ارائه کرده است.

همچنین از دلایل غیراقتصادی که بیشتر مورد توجه سیاستگذاران است، میتوان به ریسک بالاتر نسبت به سایر بخشها، تامین امنیت غذایی، خودکفایی و قطع وابستگی به خارج اشاره کرد. نکته قابلتوجه اینکه درمیان این اقلام، از ابتدای سالجاری، صادرات دو کالای دانه سویا تراریخته و سایر دانهها و میوههای روغنی ممنوع بوده است؛ این درحالی است که عوارض صادرات سایر کالاها در سالجاری صفر است. بررسی کالای کشاورزی و غذایی وارداتی که بیشترین افت از لحاظ ارزشی در سهماهه نخست۱۴۰۱ را نسبت به سهماهه۱۴۰۰ تجربه کردهاند، نشان میدهد درمیان اقلام کشاورزی و غذایی واردشده، ارزش واردات برنج نیمه سفیدشده، چای سیاه و روغن خام سویا به ترتیب ۹۹درصد، ۹۱درصد و ۹۰درصد افت کرده است. سر آلبرت خاک را به عنوان یک موجود زنده، نه فقط به عنوان یک کالای قابل بهره برداری، همانطور که ما امروزه انجام می دهیم، تشخیص داد. در ادامه این نشست، وزیر جهاد کشاورزی به سوالات و نظرات مطرح شده از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران پاسخ داد. وی در ادامه افزود:شما شاهد هستید که گوشت و شراب استرالیا بسیار معروف است و استرالیا از این فضا برای افزایش صادرات خود بهره میگیرد. بازار صادرات انواع کلم و سبزیجات تازه در ایران بسیار داغ است و مشتریان زیادی هم دارد، به صورت کلی کلم بروکلی و گل کلم به عنوان پرطرفدارترین نوع کلم صادراتی به حساب می آید، در حال حاضر دزفول به عنوان با کیفیت ترین تولید کننده کلم در ایران شناخته می شود و عمده کلم کشت شده در این شهر به کشورهای دیگر صادر می کند.

در هیچ سند دیگری دیده نشده که ناظری از چند بار شخم زدن زمین در ایران سخن گفته باشد. وی اضافه کرد که دریافت سند به نفع زارعان است و موجب اطمینان بخشی به افراد و کاهش منازعات میشود. در پسابرجام با ورود کشورهای مختلف به ایران، شرایط برای صادرات میوه از ایران فراهم و امسال بخشی از سیب درختی به کشورهای هدف صادر شد. امروزه، درآمد گلخانه به دلیل فراهم بودن شرایط ایده آل و امکان کشت و رشد و نمو انواع گل و گیاهان بارور، میوه جات و سبزیجات در چهارفصل سال به میزان قابل توجهی رسیده است و سوددهی بالایی برای گلخانه دار به همراه دارد. رضا جباران معاون سازمان امور اراضی و مجری طرح کاداستر اراضی کشاورزی ۲۹ دی در گفتوگو با روزنامه ایران میگوید: برای تولید محصولات سالم و صدور کد سلامت برای هر محصول، اینکه از چه کود و سمی در تولید استفاده شده، محصول در کدام مزرعه تولید و مقصد آن کجا است، سنددارشدن اراضی الزامی است.بیش از ۱۸ میلیون هکتار از اراضی کشور زمین کشاورزی است که حدود ۱۴ میلیون هکتار آن در حال حاضر زیر کشت است. با آگاهی از میزان مصرف آب هر محصول، لازم است سیاستگذار در مسیر کشت محصولاتی حرکت کند که مصرف آب را افزایش ندهند.

عامل مسلط بر افزایش واردات محصولات کشاورزی و غذایی، سهم حدود ۱۳واحددرصدی برنج کامل سفیدشده صیقلی یا براق شده و ۱۱واحددرصدی گندم معمولی بوده که به ترتیب سهم حدود ۱۳درصدی و ۱۸درصدی از کل واردات این اقلام در سهماهه نخست ۱۴۰۱ را به خود اختصاص دادهاند، پس از این کالاها چای سیاه در بستهبندی غیرخردهفروشی و گوشت مرغ و خروس به ترتیب با سهم ۸۵/ ۰ واحددرصد و ۶/ ۰واحددرصد، بیشترین سهم در افزایش واردات اقلام کشاورزی و غذایی را در این مدت داشتهاند. شما اعضاى اتاق تجارت برحسب اهمیت محل، شش تا پانزده نفر و مدت عضویتشان سه سال تعیین شد که هر سال، یک سوم اعضا تجدید میشد. این در حالی است که ما هنوز بیش از ۹۰درصد بذور سبزی و صیفی را وارد میکنیم، بیش از ۹۰درصد نژادهای مرغ کشور وابسته به نژادهای خارجی مانند رأس و کاپ است و طی چهل سال گذشته هم تنها یک نژاد هلشتاین در جمعیت دامداری کشور وجود دارد. بهجای اینکه ارزهای زیادی را به واردات اختصاص دهیم، بخش زیادی از آن در داخل تولید خواهد شد و بهجای اینکه سالانه محصولاتی مانند سیبزمینی، پیاز، گوجهفرنگی و هندوانه را فاسد کرده و دور بریزیم یا با حداقل قیمت بفروشیم، محصولات ضروری که برای کشور مفید است را کشت خواهیم کرد.

این قانون به اذعان بسیاری از کارشناسان، در چند سال گذشته وضعیت بازار کشاورزی را تا حدودی بهبود بخشیده بود و انتقال آن به بخش صنعت نگرانی از بازار را بیشتر کرده است. در این سال زراعی استان خوزستان با 7.18 درصد در سطح برداشت محصولات زراعی، بیشترین سطح برداشتشده را نسبت به استانهای دیگر به خود اختصاص داده است و استانهای کردستان با 6.78 و کرمانشاه با 6.75 درصد در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند. دِ بود ( De Bode) در گزارشی در ۱۸۴۱ ادعا کرد که «در زمینهایی که با آبیاری مصنوعی کشت میشوند، از هر تخم ۲۵ تا ۴۰ تخم برداشت میشود و این نسبت در زمینهای دیمی بسیار پایینتر است». از سوی دیگر، زمانی که آنها به بازار واگذار میشوند، مشارکت قابل تضمین نیست، در هر صورت فقدان ترکیب مناسبی از دانش و انگیزه میتواند منجر به نتایج ناکارآمد و ناقص شود. همچنین به علت اینکه ممکن است تخصیصی که توسط نیروهای بازار انجام میشود، ازطرف جامعه هدف مورد پذیرش قرار نگیرد یا عادلانه نباشد، سیاستهای توزیعی در دستور کار قرار میگیرند. این امر ممکن است نیاز به تحولات سیستمی داشته باشد که نتیجه آن افزایش پایداری و سازگاری است.

ازاین رو، سیاستهای حمایتی اعمال شده کارآیی لازم را نداشته و از چشمانداز مورد نظر فاصله داشته است. بهطورکلی، سیاستهای حمایتی در بخش کشاورزی ایران را میتوان در سه قالب کلی معرفی کرد. وی اما شرایط را برای محصولاتی که به دلیل باقی مانده ترکیبات شیمیایی کشاورزی خطرناک (کود یا آفت کش) یا فلزات سنگین به کشور برگشت داده شده اند را کاملا متفاوت عنوان کرد. به گفته وی به طور کلی باز پس فرستادن محصولات کشاورزی صادراتی به دلیل آلوده بودن به آفت یا بیماری گیاهی قرنطینهای و یا به دلیل وجود باقی مانده خارج از استاندارد ترکیبات شیمیایی کشاورزی (کود یا آفت کش) یا فلزات سنگین انجام می شود. همانطور که گفته شد بیشترین مصرف آب در کشاورزی و بهخصوص آبیاری است و حدود ۴۰ درصد از آبیاری مزارع با آبهای زیرزمینی صورت میگیرد. به گفته ابوشهاب؛ بخش دیگر کار درباره طراحی تولید سیستمهای آبیاری هوشمند است که در رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی شرکت کرده است که البته در حال حاضر خط تولید این کارخانه در رفسنجان کرمان قرار دارد که جزو کارخانههای بزرگ کشور است. در سال ۱۳۴۰ تعدادی از صاحبان صنایع، دولت را زیر فشار قرار دادند تا نسبت به تشکیل اتاق صنایع و معادن اقدام کند و برای اینکه گروه فشار تشکیل داده باشند، ابتدا اتحادیه صاحبان صنایع را بو جود آوردند و بالاخره در آبان ماه ۱۳۴۱ اتاق صنایع و معادن با عضویت هیئت نمایندگی مرکب از ۳۰ نفر از کارخانه داران و معدن داران کشور تشکیل شد.

اغلب جمعیت فقیر بهطور مستقیم به این بخش به این بخش وابسته بوده و از طریق کشاورزی گذران زندگی میکنند. هدف از این مداخلات پیشبینی، محدودسازی و سازگاری با اثرات آبوهوای سخت و متغیر و ایجاد زندگی بشری و نظام غذایی مقاوم در برابر شوکها و مخاطرات آبوهوایی است. دیدگاههای گوناگون و متفاوتی در زمینه اثرات زیستمحیطی این گونه کشاورزی بر سلامت محیط زیست وجود دارند. این سیاستها که بعضا با یکدیگر ارتباطات متقابل نیز پیدا میکنند، شامل «تمرکز بر حمایت قیمت بازاری از طریق سیاستهای داخلی و ابزارهای تجاری»، «تاکید بر سیاستهایی که از کالاهای عمومی حمایت میکنند و کاهش اثرات بیرونی کشاورزی»، «پرداخت یارانه به نهادهها»، «تمرکز بر حمایتهایی که به کاهش ریسک عملکردی یا درآمدی منجر شوند»، «پرداخت مستقیم به کشاورزان» و «تمرکز بر ایجاد یک محیط اقتصادی مناسب برای کشاورزی» است. مهندسین کشاورزی که کارهای کارآفرینی می کنند باید روحیه ضرر و زیان و ریسک کردن را داشته باشند، در شرایط عادی معمولا این افراد درآمد بیشتری دارند. در همان زمان برخی بحث باقی مانده سموم را علت این مساله عنوان کرده بودند و برخی دیگر نیز گفته بودند که نفوذ رژیم صهیونیستی در روسیه از دلایل این مسأله بوده که البته وزارت جهاد کشاورزی این موضوع را بعید ندانست اما علت اصلی آن را بحث باقی مانده سموم اعلام کرد.

کارشناسان شرکت دانشبنیان «شیمیکاران سبز طوبی» با تولید کودهای کممصرف ریزمغذی، بهرهوری هرچه بیشتر در کشاورزی را میسر کردهاند. بنابراین دولت به منظور پوشش دادن و تحقق این اهداف چارهای جز استفاده هرچه بیشتر از منابع آب نداشت. استفاده از کود در کشاورزی فقط به منظور افزایش کمیت و کیفیت محصولات نیست. این در حالی است که مؤسسه بینالمللی ایفاد مطرح کرده که در 1960 از هر یک هکتار زمین برای دو نفر تأمین غذا انجام میشد، اما در سال 2050 با توجه به منابع و محدودیتها از هر هکتار برای پنج نفر غذا تأمین خواهد شد. میانگین زمینهای کشاورزی در کشور یک هکتار است. چنین اقداماتی باید در بستر مدیریت یکپارچه ریسک بلایای طبیعی و سیاستهای ایجاد سازگاری با تغییرات آبوهوایی صورت گیرد.

گروه اول شامل معافیتهای مالیاتی، موانع وارداتی، نرخهای ترجیحی برای اعتبارات بانکی، آب و سوخت و سایر معافیتها و امتیازات قانونی است. در نهایت برمبنای دادههای گمرک ایران، درمیان ۴۳۲ کد تعرفه صادراتی محصولات کشاورزی و غذایی در فصل نخست۱۴۰۱، حدود ۴۴درصد از ارزش کل صادرات این گروه کالایی صرفا متعلق به ۱۰ردیف تعرفه هشت رقمی بوده است. در منطقه کوهپایه کرمان، محصول زمینهای دیمی، ۵ تا ۱۰ تخم به ازای هر تخم بود ولی در جیرفت، از زمینهایی که آبیاری میشدند، برداشت محصول بین ۵ تا ۳۰ تخم متغیر بود. بر اساس آمار، درآمد حاصل از فروش محصولات این گلخانهها ۳۰ درصد بیشتر از فروش محصولات گلخانهها در مناطق دیگر است.