اخبار

کشت برنج در استان‌های شمالی کشور قراردادی می‌شود روستا نیوز

میزان عملکرد برنج نسبت به سایر غله ها ثبات بیشتری دارد و زیاد دچار افت عملکرد نمی شود. میزان سوددهی برنج با توجه به عواملی همچون محل کشت، نوع رقم، کیفیت زمین زراعی، اقلیم منطقه و … می توان متغیر باشد اما به طور متوسط می توان 50 درصد سود در هر دوره کشت به دست آورد. يکي از راهکارهاي موجود براي کاهش مصرف آب در کشت برنج تغيير روش مرسوم آبياري غرقاب دائم به روش آبياري تناوبي با دور مناسب آن رقم مي باشد.

نحوه کاشت برنج صدری

به همین دلیل است که برنج استان گیلان از کیفیت و عطر و بوی بیشتری برخوردار است. ایران یکی از بزرگ­ترین کشورهای جهان است که بخش زیادی از آن را دشت و مزرعه تشکیل داده­ است. در واقع کشور ما جزء پنجمین سرزمین جهان به لحاظ داشتن زمین­‌های کشاورزی است. کشور ایران به دلیل داشتن شرایط آب و هوایی مناسب و خاک حاصلخیز، یکی از بهترین مناطق برای تولید انواع غلات مانند برنج و گندم است.

۳ خزانه گیری

به نظر مي رسد زاويه برگ کمتر برگ پرچم شرايط عبور نور را براي استفاده ساير قسمتهاي گياه فراهم مي سازد که اين مورد مي تواند کمک شاياني به افزايش عملکرد کند . در آزمايشي با سه سن نشاء (25، 35 و 45 روزه) مشخص شد که با افزايش سن نشاء وزن هزار دانه افزايش يافت(گيلاني و همکاران، 1379). طي آزمايشي بر روي لاين 8008 در تاريخهاي مختلف كاشت (15/2، 25/2 و 4/3) مشخص شدكه بيشترين طول خوشه مربوط به تاريخ نشاءكاري 25/2 مي باشد عملكرد نيز در همين تاريخ حداكثر بود (حسيني ايمني، 1384). طي آزمايشي agriculture-na.ir بر روي لاين 8008 در تاريخهاي مختلف كاشت (15/2، 25/2 و 4/3) مشخص شد كه بيشترين تعداد خوشه مربوط به تاريخ نشاءكاري 4/3 مي باشد (حسيني ايمني، 1384). طي آزمايشي بر روي لاين 8008 در تاريخهاي مختلف كاشت (15/2، 25/2 و 4/3) مشخص شد كه بيشترين تعداد پنجه مربوط به تاريخ نشاءكاري 4/3 مي باشد اما عملكرد افزايش پيدا نكرد (حسيني ايمني، 1384). در آزمايشي که جهت بررسي انتقال نشاء هاي 30 و 60 روزه انجام گرديد، گزارش شد که تعداد پنجه در نشاء هاي 30 روزه به مراتب بيشتر از 60 روزه ها بود.

با تأخير در برداشت کيفيت برنج خيلي کم مي شود که اين کاهش بر اثر تغيير در ترکيبات دانه از طريق دما، رطوبت، آفات و حشرات حاصل مي گردد. در ميان عوامل فوق، دما و طول روز نقش مهمتري در اين زمينه تحت شرايط کشت آبي دارند. اين نکته مورد قبول همگان است که به طور کلي با افزايش دما از طول دور? نمو کاسته مي شود، زيرا تجمع حرارت مورد نياز گياه براي تکميل سيکل حياتي در مدت زمان کوتاهتري تأمين مي گردد. همچنين تنش حرارتي به طور مستقيم و يا از طريق اعمال تنش رطوبتي بر تعادل هورمون گياه تأثير گذاشته و موجب تسريع نمو گياه مي شود. گروه تجارت مواد غذایی کِیلَن مسئولیت اجتماعی خود را از سال 1381 آغاز کرد؛ هدف ما عرضه محصولات مرغوب ، به قیمت واقعی و به دور از واسطه برای مشتریان گرامی می باشد.

سم پاشی در مزرعه به منظور جلوگیری از آفات و علف هرز انجام می شود. اگر خاکهای غرقاب شده خشک شوند و مجددا غرقاب شوند, بخشی از کود ازته به صورت گاز به هوا متصاعد می شود. فاصله کاشت مناسب باعث می شود که نور کافی به برگهای پایینی بوته ها برسد. برای خورد کردن خاک شالیزار در دو مرحله با استفاده از دستگاه روتیواتور شالیزار را شخم میزنند.

عابدي در اصفهان با بررسي اثر سن (35، 45 و 55 روزه) روي رقم سازندگي (لاين 213) پي برد كه بيشترين عملكرد در سن نشاء 35 روزه حاصل شد و تاريخ خزانه گيري1/2 نسبت به 11/2 عملكرد بيشتري داشت. اصولاً با تأخير در کاشت بعد از يک تاريخ معين پتانسيل عملکرد بطور تصاعدي کاهش مي يابد، زيرا در زمان افزايش اشع? با تأخير در کاشت بدليل کاهش درجه حرارت از زمان گلدهي تا رسيدگي کامل قوام ژل تغيير مي يابد که اين قضيه با نتايج جوليانو 01985) مبني بر تغيير قوام در اثر درجه حرارت محيط مطابقت دارد. حيدري و همكاران طي آزمايشي در خرم آباد نشان دادند كه تاريخهاي مختلف كاشت (14/1، 28/1 و 12/2) عملكرد بيولوژيكي، عملكرد ماده خشك، تعداد پنجه و شاخص برداشت را تحت تأثير قرار مي دهد. محدثي در تنکابن اختلاف معني داري از بين 3 تاريخ کاشت 15/2،25/2 و4/3 در تغيير انداز? تاريخ کاشت تأثير معني داري روي تمام صفات اندازه گيري به استثناي ارتفاع گياه باقي گذاشت(بيرانومد و همکاران، 1379).