اخبار

کشت دانه‌های روغنی در خراسان جنوبی ۳۱ برابر شد


بیرجند – مجله خبری کشاورزی – رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: قبل از دولت سیزدهم ٢ هکتار از سطح زیرکشت استان به دانه‌های روغنی اختصاص داشت و اکنون به ۶٢ هکتار با سه هزار درصد افزایش، رسیده است.

https://www.irna.ir/news/85165285/%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DB%B3%DB%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF