اخبار

کشت قراردادی در ۱۳۰ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی استان مرکزی اجرا شد


اراک – مجله خبری کشاورزی – رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: کشت قراردادی امسال در ۱۳۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این استان اجراشد.

https://www.irna.ir/news/85135791/%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B3%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C

ده راه‌ها نگهداری هوش مصنوعی شما رشد بدون سوزاندن روغن نیمه شب.