اخبار

کشت مستقیم و حفظ بقایای گیاهی مهمترین استراتژی در کشاورزی حفاظتی است


سنندج – مجله خبری کشاورزی – معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی کردستان گفت: کشاورزی حفاظتی در اولویت برنامه این سازمان است که مهمترین استراتژی آن هم کشت مستقیم و حفظ بقایای گیاهی است.

https://www.irna.ir/news/85148567/%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA%DB%8C