اخبار

کمیته تغییرات اقلیمی وزارت جهاد کشاورزی به زودی راه اندازی می شود

کمیته تغییرات اقلیمی وزارت جهاد کشاورزی به زودی راه اندازی می شود
تهران- مجله خبری کشاورزی- مدیرکل دفتر امور محیط زیست، توسعه پایدار و فناوری وزارت جهاد کشاورزی از تشکیل کمیته تغییر اقلیم در آینده نزدیک خبر داد.

https://www.irna.ir/news/85445294/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF