اخبار

کمیسیون کشاورزی مجلس برنامه‌های نیکبخت را تأیید کرد


تهران – مجله خبری کشاورزی – کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبعی مجلس با تأیید برنامه‌های محمدعلی نیکبخت وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی، خواستار اعطای رأی اعتماد نمایندگان به وی شد.

https://www.irna.ir/news/85145753/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A8%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF